Weppers freed 13-8

Weppers tongersdei 12-8
12 augustus 2010
Weppers sneon 14-8
13 augustus 2010

A-seleksje traint hurd

De A-seleksje waard justerjûn wer flink ûnder hannen nommen troch trainer Jaap de Blaauw.


Se sprongen, se dûnsen, se hipten, se drukten op en fse switten foaral.

Seleksje Skylge toernooi
Fan de lieders fan SDS 5 kaam nijs binnen foar it Skylge toernooi:
Sneon 28 Augustus is it jierlijkse veteranen(drink)toernooi op Skylge! 
Dizze spilers hawwe harren in tiidsje lyn bij mij opjûn,
Eddy de Boer
Robert Hoekstra
Marco Hoekstra
Chistiaan Hoekstra
Aant Hofstra
Ids Boersma
Klaas Kamstra
Auke Hiemstra
Jan Simon Jelsma
Harm Auke Dijkstra
Hendrik Okkema
Jacob Plantebak
Gerard van Asselt
Anco Elgersma
Boudewijn Buch
Syb Overal
Ype Burggraaf
At ien fan dizze spilers toch net kin(wat net mei!), soenen dy dan foar folgende wike een mailtje stjoere wolle nei,
Jappie Wijnia:
jappie@wijniawommels.nl of
Harm Auke Dijkstra:
dijkstraharm@hotmail.com
Hoe let de ploech fuortgiet wurdt letter noch oanjûn.
Hartelijk dank,
groeten Harm Auke

Trainingen jeugd
Beste jeugdvoetballers,
Nog even en de voetbalcompetitie begint weer, 4 september. En al op 21 augustus zijn de eerste bekerrondes, hiervoor zijn de standaardteams (A1 t/m F1) ingeschreven.
Daarom beginnen volgende week zoveel als mogelijk de jeugdtrainingen weer, check dus je voetbalschoenen.
Waar we wel tegenaanlopen: het is nog vakantie, en nog niet iedereen is terug van een welverdiend verblijf elders.
Dit geldt voor enkele coördinatoren, maar ook voor een aantal (beoogd) trainers en leiders. We zullen dus even moeten zien hoe een en ander feitelijk uitpakt.
 
De (voorlopige) trainingstijden:
A1: maandag en woensdag 20.15 uur
B1: maandag en woensdag 19.00 uur
C1: dinsdag en donderdag 18.00 uur
C2: dinsdag en donderdag 18.00 uur
D1: maandag 18.00 uur en donderdag 19.00 uur
D2: dinsdag en donderdag 17.00 uur
D3: maandag en woensdag 18.00 uur
D4M: maandag en woensdag 17.00 uur
E1 tm E4: maandag vanaf 16.30 uur en woensdag vanaf 18.00 uur (+ keeperstraining): De coördinator moet de tijden in overleg met de trainer(s) nog even precies bepalen.
F1: maandag en woensdag 17.00 uur (+keeperstraining)
F2 tm F4: (alleen) woensdag vanaf 17.00 uur, dan ook (eventueel) keepertraining: De coördinator moet de tijden in overleg met de trainer(s) nog even precies bepalen.
Er wordt nog gewerkt aan keepertraining voor de andere teams
Komend weekeinde hopen we e.e.a. verder af te kunnen spreken, blijf de SDS site volgen!
 
Coördinatoren
A en B: Klaas Okkema, 0515 – 332221,
ks.okkema@planet.nl
C: NIEUW: Boudewijn Kramer, 0515 – 852400,
boudewijn64@hotmail.com
D: Tsjipke Klaas Okkema, 06 – 18296720,
tsjipke18@hotmail.com
E: Robert Hoekstra, 0515 – 331190, tineke-robert@hetnet.nl
F: Anne Hallema, 0515 – 332928, annehallema@hetnet.nl 

A’s en B’s begjinne moandei wer
Maandag gaan we weer beginnen te trainen.
De B junioren worden om 19.00 uur op het veld verwacht en de A jun. om 20.15 uur.
Oant sjen,
Lody.

Infopakket
Voor de leiders is een soort infopakketje in de maak: speeldagenkalender, gegevens teamleden etc. Deze informatie zal z.s.m. worden verspreid, waarbij de (standaard)teams die op 21 augustus starten met de beker prioriteit krijgen.

Blesseard
Mei de finale fan it Wommelser Kampioenskip hie ien de messen flink slipe. Úteinlik waard hy hjir sels slachtoffer fan. Doe ’t hy de messen efkes fan de skuon helle hie en se yn de grûn treon hie om ûngemakken te foarkommen moasten se foar de winnende goal mar wer op ‘e skuon. Dit gie net hielendal goed. De keeper fan SDS 3 skuorde se út de grûn mar hie it mes krekt wat te fier beet en helle syn hân oan ’t bloedens ta iepen. Hy hat juster gewoan wer traind dus it liket wat ta te fallen.


Harsens derby(273)
Sa begjinne je it seizoen aardich: