Weppers freed 13-5-2022

Weppers tongersdei 12-5-2022
12 mei 2022
Sneon 14-5-2022
13 mei 2022

1 minút stil

Foar de wedstriid SDS 1 – Scharnegoutum 1 sil der ien minút stilte wêze ta neitinken oan ús lid fan fertsjinste Tjalke Pander dy ’t ferline wike ferstaorn is.

SDS 1 – Scharnegoutum 1

Om 14.30 sil Scharnegoutum besykje de moaie posysje yn de tredde perioade te behâlden. SDS 1 wol graach 5e bliuwe en in goeie yndruk meitsje bij de trainer fan Scharnegoutum.
De seleksje:
Jaap, Anco, Luuk, Douwe-Jan, Steven, Gerwin, Pieter, Lourens, Hendrik, Teun, Peter, Jelte-Pieter, Gerbrand, Matthijs en Stan.

Sponsers fan de wike

Skildersbedriuw Erik Haitsma foar al jo swart, wyt en oare kleuren

Minnertsga 2 – SDS 2

Om 12.00 oere yn de bouhoeke mei SDS 2 besykje 3 punten mei te nimmen nei de Greidhoeke.
De seleksje: Douwe-Jan, Steven, Wesley, Eeltsje, Ewout, Jort, Jurjen, Kevin, Lieuwe, Robin, Sietse, Tjitse, Wessel en Jeffrey.

SDS 3 – sc Stiens 3 g.n.t.

SDS 3 hat 3 punten mear as sc Stiens 3.  Dat sil ek sa bliuwe, want Stiens hat ôfbelle. Ek by SDS 3 wie de seleksje wol hiel krap om fuotbalje te kinnen. Nije wike dan mar út by NOK de lêste wedstriid fan it seizoen balje.

SDS 4 – sc Franeker 7

Ferline wike mei 4-3 ferlern fan sc Franeker 7, no al wer kâns op in revâns.
Thús om 12.15 oere balje en 11.45 oere yn de boks.
De seleksje:
1. Gerben
2. Wiltsje
3. Michael
4. Jorrit
5. Janpiet
6. Leon
7. Doede
8. Allert
9. Jildert
10. Kerst
11. Ronny
12. Habtamu
13. ………

Leeuwarder Zwaluwen 8 – SDS 5 g.n.t.

Om 15.15 oere soe de wedstriid fan SDS 5 yn Ljouwert begjinne, mar de seleksje is net rom genôch. Op nei de lêste wedstriid nije wike thús tsjin sc Franeker 6.

SDS Vr1 – vv Sneek VR1

Om 12.00 oere mei SDS VR1 besykje ien of trije puntsjes oan it totaal ta te foegen.

SDS Vr.2 nei Wytmarsum

Jûn spilet SDS Vr.2(7-tsjin7) yn Wytmarsum foar de lêste kear dit seizoen tsjin Makkum, Mulier en Blauw-Rood ’20. Dit wurdt grut feest, want neist de froulju-7-tsjin-7 komme ek de manlju 35+ yn Wytmarsum fuotbaljen. Nei it fuotbaljen sil Sipke de Boer de boel op stelten sette.

Op de foto

Foar de fuotbalplaatsjesaksje yn septimber komme moarn wer in soad SDS’ers op de foto. Sjoch hjirûnder yn it skema:

Nije stiper

Wy binne der altiten wiis mei as der wer nije stipers komme. Loek Bergmans sil mei in advertinsje fan DeGroeneAccu yn de Treffer SDS stypje:

SDS-ledengearkomst

Om’t de SDS-ledengearkomst yn novimber net trochgean koe wurdt hy no kommende woansdei holden. It begjint om 20.00 oere. De aginda stie yn de lêste Treffer en sette wy moandei noch wolris op de webside. Jim binne allegear fan herte wolkom.

Harsens derby (2376)

Toet, toet!