Seleksjes 14-11

Weppers freed 13-11
13 november 2009
Utslaggen 14-11
13 november 2009

De folgende spilers wurde moarn ferwachte.

SDS 1 – Blauw Wit 54    1 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Hendrik, Tsjalling, Dirk-Yde, Anne, Freek, Jaap, Mark en Arjan.

SDS 2 – Staphorst 2 
11.15 der wêze
12.15 fuotbalje
Ewout, Redmar, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Harm Jan, Syb, Eeltje, Hjalmar, Robert, Dirk

Joure 2 – SDS 3 
11.00 fuort
12.30 fuotbalje
Bauke, Jelte P, Willem, Sjoerd vB, Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Gerlof V, Jeroen, Sybren.

SDS 4 – Bolswardia 4
12.30 der wêze
13.15 fuotbalje

Bote, Ralph, Erwin, Lieuwe Jan, Rudy,  Hendrik, Pieter, Gerlof Jan, Jeroen, Coen, Pieter, Jacob Sjirk (flagger)

Zeerobben 4 – SDS 5
13.30 fuort
14.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Anco, Auke, Christiaan,  Marco, Aant, Klaas K. Klaas M., Durk, Jacob, Jappie, Daan. 

SDS 6 -AVC 4 
14.30 der wêze
15.00 fuotbalje

Ids, Jan B, Steffen, Gert Jan , Sytse, Pytrik, Johnny,  Jan, Leandro, Bauke Jan, Doede, Bram, Peter 


SDS DA1 -Sleat DA1
De froulju kinne útsliepe, want it is ôflast.


SDS A1 – Oosterlittens A1

10.15 der wêze
11.30 fuotbalje

 

De folgende puzzelstikjes binne stikken en fuort
Marten: nekke,kaak, heup
Tsjipke: (it is) kloaten
Harm: ljisk
Gerrit: haksine
Remco: wurkitus
Henk: ljisk
Andrew: wurkitus
Peter: húswarje
Ronny: bij syn broer sjen
Jelte: putsje foat twa lofter hannen
Johan: pompeblêdje fervje
Bas: mediateare
Romke: siik
Frans Pieter: herstele fan ferbaand iten
Willem: hast fit
Eddy: hemstring
Ype: flagje bij Da1 Bolswardia
Sipke: Tessel
Piet: kût
Gerrit: klusse
Ype: skynbonke
Folkert: sinterklaas
Klaas: rêch
Friso: fluitsje
Paul: walrus
Gerrit: thús op de bank
Tim: keatse
Igor: Igge skjinmeitsje
Boudewijn: siik
Thomas: pannen
Martijn: survival