Evenementen in december 2022

SDS League: Marten pakt wer de wykpriis!
10 maart 2011
Seleksjes sneon 12-3
10 maart 2011

Da 1 -ôflast
Da 1 giet sneon net troch want Arum hat te min spylsters. En dat wylst lieder Pieter Veenje dit noch meelde doe’t it net ôflast wie:
sneon moatte de froulju nei arum ta , it sil in beladen wedstriid wurde; we ha wer punten nedich
groetnis pieter lieder froulju 1

SDS 6 – ôflast
CVO 2 hat te min spilers om op 16.30 oere oan te treden tsjin SDS 6. Dy wedstriid giet dus net troch. 9 spilers fan SDS 6 koene noch ûnderbrocht wurde yn de oare alvetallen.

Frank Bervoets

Het afgelopen half jaar maakte Frank onderdeel uit van de KNVB jeugdselectie onder de 13 jaar van Leeuwarden-Sneek.
Afgelopen dinsdag mocht hij in het echte Oranje shirt voetballen tegen de regio Heerenveen-Steenwijk op het kunstgrasveld in  Aengwirdum. Uit deze 2 selecties worden de beste spelers gekozen voor een nieuw te vormen selectie. Of Frank daarbij zit is nog niet bekend. (Remco)

Seleksjes
Letter hjoed de seleksjes fan sneon.

Boekpresintaasje

Op snein 27 maart om 15.00 oere yn de lytse seal fan kafee “Noflik Bergsma” Easterein wurdt Freddy Scheltema syn earste roman “De Reüny” presintearre. It boek wurdt útjûn by Elikser.
Yn dizze roman tekent Freddy op tige humoristyske en sfearfolle wize opkomst en ûndergong fan in doarpsband yn Fryslân. Yn de oanrin nei it reüny konsert komme gloarieuze mominten en fantastyske erfarings boppe. Mar ek skeel en âld sear, leafde en ferlies. It boek ferdivedearret en ferrast en bliuwt oan ‘e ein ta spannend.

VI-kwis
Hjir wer in alderaardichste VI-kwis. Der komt sels in SDS’er yn foar(klik
hjir).

Harsens derby(423)
Hoe soe it dochs wêze as der mear respekt foarmekoar wie yn it fjild? Hans van der Schaar mailde ús it antwurd: