Evenementen in december 2022

Weppers freed 11-3
10 maart 2011
Utslaggen 12-3
10 maart 2011

Sneon komme de folgende spilers wer yn it fjild foar ien dan de alvetallen.

Minnertsga 1 – SDS 1
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Skelte, Feiko, Grietzen, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Jildert, Wytze, Tsjipke, Arjan, Henk, Redmar, Jacob en Marten.

Veenwouden 2 – SDS 2
12.45 fuort
14.30 fuotbalje
Arjen L, Bauke, Gerrit, Hendrik, Sietse, Syb, Anne, Jort, Robert, Elger, Willem, Hendrik E, Sjoerd R. en Harm Jan.

QVC 2 – SDS 3
13.00 fuort
14.30 fuotbalje
Jelte P, Geert, Pieter, Jan, Bote, Ralph, Remco B, Andrew en Thor.

SDS 4 – Lemmer 2
15.45 der wêze
16.30 fuotbalje
Johan, Pieter, Bas, Doede K, Jeroen L, Jeroen W, Bram vB, Gert Jan , Sytse, Thomas, Doede S. en Bram S.

SDS 5 – Oudehaske 5
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
IdsB, Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Sipke, Christiaan, Ype, Jappie, Ids de B, Pytrik en Peter.

SDS 6 – CVO 2  giet net troch
CVO hat ôfbelle