Weppers freed 10-10

Seleksjes sneon 11-10
9 oktober 2014
Ut- en ferslaggen 11-10
11 oktober 2014

Efkes Balje
Jûn is der wer in edysje fan it Efkes Baljen. De foartekens binne dat hast de hiele seleksje komt.

Keunstich
Bij de B’s traine se hurd mar dogge se ek wolris in spultsje. En sa te sjen behearst Inne Heerma dat bysûnder goed. Sjoch
hjir

Programma sneon
It programma fan sneon mei skiedsrjochters sjocht der
sa út.

Alvetalfoto’s
It is mooglik wêze kind dat wij fan alle alvetallen in alvetal- of sântal foto hiene. Dat is noch net sa. Miskien moarn de rest?

Thús

Vermeer fielt him al hielendal thús bij Feyenoord

SDS-look-a-likes
Der binne lju alwer drok dwaande mei de Treffer, dus der kinne wol wer SDS-look-a-likes oanbrocht wurde. Fine jim in SDS’er op in fuotballer, in bekende Nederlander, in Dútser, in blomkoal, Doutzen Kroes of oars ien of wat lykjen mail ús dan in foto. It leafst fansels ek efkes mei de foto op wa ‘t jim degene lykjen fine. Mail jim SDS-Look-a-like nei info@vv-sds.nl!
Eardere SDS-Look-a-likes kinne jim hjir fine.
 View image on Twitter
Dat frommes liket as 3 drippen wetter op Gareth Bale!

Harsens derby(1352)
Mochten sy by Workum 1 benijd wêze nei de wize wêrop as SDS 1 dizze wike traind hawwe dan kinne wy dêr hiel iepen oer wêze. Dit is it idee: