Seleksjes sneon 11-10

Weppers tongersdei 9-10
8 oktober 2014
Weppers freed 10-10
9 oktober 2014

De folgjende seleksjespilers binne dit wykein aktyf. SDS 4 en A1 binne frij.

Efkes Balje
19.25: der wêze
19.30: hesjes útrikke
19.35: los
 
Syb, Ferrie, Harrie, Bonne, Tjerk, Wouter, Remco, Bertus, Pieter, Pieter, Theo, Johan, Folkert, Rients, Bram, Henk, Hendrikus en oaren

Workum 1 – SDS 1
12.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Erik, Jacob, Dirk, Hendrik, Wytze, Dirk Yde, Harm, Jort, Jaap, Elger, Teun, Lourens 
Assistent skiedsrjochter: René

SDS 2 – Oeverzwaluwen 2
13
.30: der wêze
14.30: spylje
Bauke, Kristian
, Sjoerd v B, Hendrik E, Gerrit, Feite, Sytse, Pieter , Bote, Allert, Sjoerd R, Jelle, Tjeerd, Ralph.
Flagger: Klaas de Haan

SDS 4 – frij


SDS 5 – Lions ’66   5
12.15 der wêze
13.00 fuotbalje
Ids, Klaas Bouke, Broer Jacob, Remon, Douwe, Gert Jan H, Thomas, Ruun, Jort, Wouter Jan,  Peter, Doede, Stefan v.d. V, Wietse V

SDS A1  frij