Evenementen in december 2022

Wepperkes -tiisdei-
20 november 2007
Wepperkes -tongersdei-
22 november 2007

Oefenje
Sneon sille de froulju en de famkes wer tsjinelkoar oefenje. Om 10.00 oere is elkenien wer wolkom om te sjen hoefolle foarderingen de froulju makke hawwe.
De foarige wedstryd einige yn in 1-1.

BAS-goal(2)
Ôfrûne moandei fregen wy jim wat in BAS-goal wie. De measte minsken hienen it antwurd goed(sjoch
hjir). De goal fan Wim Jansen yn 1969 tsjin AC Milan liket der hast noch it meast op(klik hjir). By SDS wurdt dit wolris in BAS-goal neamd om ’t mei nammen yn de jeugd Bas van der Weij in patent hie op dizze goals.

VV Nijland
It mei dúdlik wêze dat sy it by VV Nijland wichtich fine om fan “buorman” SDS te winnen. VV Nijland 2 wûn begjin oktober fan SDS 2. Dit is noch altiten de meast populaire side op de webside fan VV Nijland(klik hjir).

Efkes earder!
Beste heer/mevrouw,
De inhaalwedstrijd tussen VV Makkum B! en SDS B1 van aanstaande zaterdag, 24 november begint om 11.30 uur.
Normaal gesproken voetbalt Makkum B1 de thuiswedstrijden om 12.30 uur maar nu dus een uur eerder.
E.e.a. is doorgegeven aan de KNVB maar ook via deze weg willen wij jullie er nog even op attenderen dat de aftrap om 11.30 uur is.
Sportieve groet,
Leendert Kooistra
Leider VV Makkum B1

Pech
Popko Wijnia hie juster dúdlik syn dei net. Earst mikte hy benzine yn syn dieselauto en doe ’t hy de auto by Wheagan brocht barde der dit………(klik hjir).