Wepperkes -woansdei-

Wepperkes -tiisdei-
20 augustus 2007
Wepperkes -tongersdei-
22 augustus 2007

IPods en sinnebrillen
De koach fan FC Wommels, Anne Brouwer, fersiket de spilers fan FC Wommels allegear in sinnebril en in IPod of Walkman mei te nimmen. Dit om te foarkommen dat sy foar de wedstryd kontakt hawwe mei it publyk.
Dit idee sis mar(klik hjir).

Frouljus PC
De Frouljus-PC hie hjoed suver noch in SDS-rântsje ek. Yn de finale stienen de partoeren fan Imke van der Leest en Deborah Oosterman tsjinoer elkoar. Oftewol Dirk-Yde Sjaarda ’s freondinne tsjinoer dy fan Gerard van Asselt. It waard úteinlik in oerwinning foar “frou Sjaarda”.

Oan alle jeugd ( jong en ald ) fan Easterein.  

Om de sfear goed op te poedeljen freechje wy jim om dizze dagen noch efkes te arbeiten.
It soe prachtich wêze as jim de mannen fan Easterein ekstra oppeppe kinne troch it meitsjen fan spandoeken/teksten of wat ik mar.
Wy sizze, pak in âld lekken en in bus ferve fan jim âlders en kwaskje der lekker op los!
K,D en G.

Foarbyld

Wij binne fansels net te beroerd om efkes it goeie foarbyld te jaan.

Froulju in opmars
Op 1 september start het famkesteam (SDS DAJ) in de competitie. Geweldig om na zoveel jaren weer jonge vrouwen te hebben die weer willen voetballen.
Maar alsof het nog niet genoeg is begint er op 5 september ook een Damesteam met trainen. Anke van Asselt heeft met grote inzet en in een razend tempo een groep dames bij elkaar gemaild. De vrouwen staan te popellen van ongeduld om los te kunnen.
Dinsdag 4 september volgt er eerst een introductie praatje van het bestuur van SDS en daarna kunnen de dames het trainingsveld op. Wie ze gaat trainen is al bekend, maar kom gerust even kijken op woensdag van 20:00 tot 21:00.
En als de stroom dames zo blijft groeien, dan is er een kans dat er zelfs een tweede damesteam bij komt. Dus dames je kan je nog altijd opgeven bij Koos Plantinga 332448 of bij Andre Vink 333134.
Tja, heren voetballers de froulju zijn in opmars.

Lange tochten
Ein fan dizze moanne is de Kennedy rintocht. 80 kilometer rinne yn maksimaal 20 oeren. Meinte en Popko binne twa kandidaten dy’t mei dogge.
Foar fytsers is der ek soks sa wat. Paris-Brest-Paris in tocht fan 1200 kilometer ôf te lizzen yn 90 oeren. Der dogeg fansels ek in oantal tige konfortabele lisfytsen mei en at jim
hjir klikke kinne jim sjen hoe fier sommige dielnimmers al binne. Moandeitejûn binne se starten. (namme oanklikke dan sjogge jim in fytske hoe fier hij is, op de fyts klikke en dan sjogge jim hoe snel dy op dat momint fytst).