Wepperkes -tongersdei-

Wepperkes -woansdei-
21 augustus 2007
Wepperkes -freed-
23 augustus 2007

Skiedsrjochters socht
Beste mensen,
Voor het mixtoernooi van a.s. zaterdagmiddag ben ik nog op zoek naar 1 of 2 scheidsrechters. We spelen op het halve veld en de wedstrijden duren 20 minuten.
Graag opgeven voor vrijdagavond 22:00
Voor opgave en info, Andre 333134 famviea@hetnet.nl

Leider fûn!!
Sinds vandaag heeft het famkesteam(DAJ) van SDS een leider nl. Theo de Jong. Volgens de info van de famkes heeft hij er heel veel zin, en om de taak optimaal te beginnen gaat Theo eerst 2 weken in afzondering het land uit.
Vervolgens komt hij terug met een grote dosis inzet en een opstelling die elke tegenstander doet duizelen.
Het bestuur van SDS wenst Theo heel veel speelplezier toe.

Mixtournooi
Der binne op dit stuit 68 oanmeldingen foar it mixtournooi. Fjouwer spilers stean der mei in fraachteken. Sy kinne om ferskate redenen noch útfalle. Sjoch noch efkes goed op de list (yn alfabetyske folchoarde) of jimme der wol terjocht op stean. Der wurdt spile mei 8 teams fan maximaal njoggen spilers (sân tsjin sân mei twa wissels). Der kinne dus noch fjouwer spilers meidwaan. As jimme dat wolle graach nei Meinte maile. Nûmer fiif is de earste reserve, nûmer seis de twadde ensfh.
Graach sneon om ien oere oanwêzich wêze. Om kertier oer ienen wurdt der lotte foar de earste ronde. Healwei twa oere gean wy los.
   
naam voornaam
Anema Skelte
Bervoets Remco
Boekholt Jaap
Boekholt Korné
Boer Ewoud de
Boer Ids de
Boer Paul de
Boer Erwin de
Boer Douwe de
Boersma Ids
Bouma Stoffel
Broersma Feiko ?
Brouwer Jeroen ?
Bruinsma Steffen
Deinum Wichard
Dijkstra Dennis
Dijkstra Harm Auke
Faber Marten
Feyten Andrew
Halbersma Tsjeard
Hallema Arjen
Hiemstra Floris
Hoek Kasper
Hoekstra Robert
Hoekstra Marco
Hofstra Aant
Hofstra Gerlof Jan
Hoitinga Wesley
Hylkema Jildert
Hylkema Wouter
Jelsma Jan Simon
Jong Hendrik de
Jong Dirk, de
Kamstra Pieter
Kooistra Doede
Kooistra Sytze
Krimpen Stefan van
Los Arjen
Molenmaker Klaas ?
Okkema Donny
Okkema Durk
Okkema Tjerk ?
Okkema Tsjipke Klaas
Okkema Klaas  
Overal Samme
Overal Syb
Piek Remco
Plantinga Christiaan
Plantinga Jacob
Plantinga Bauke Jan
Posthumus Arjen
Posthumus Gearard
Putten Arjen van
Rispens Sjoerd
Stenekes Anne
Stenekes Jan  
Stremler Harm
Strikwerda Bote
Stuiver Peter
Sybesma Robert
Tichelman Freek
Toering Jaap
Veldstra Gerlof
Wariman Ralph
Wesselius Sybren
Wieren Jacob van
Wijnia Jappie
Wijnia Willem

Geruggie

SDs 5 hat noch altiten net in lieder. Der geane geruggies: Durk mei Hampie, Durk mei Klaas, Durk mei Tjeerd, Durk mei Sipke, Durk mei Daan, Durk mei Ype, Durk mei oare Klaas, Durk mei oare Ype en…….  Klaas mei Ype. Fannewike waard er ûnopfallend oerpraten. Grutte kâns dat dit it technysk duo wurdt, alteast neffens in geruggie.

Net bekerje
SDS 5 soe kommende tiisdei foar it earst bekerje. Spitich genôch mar it giet wer ris net troch. Der is net in fjild oer foar de âldsjes.

Futsal
De futsallers fan SDS 1 meie folgende wike foar it earst los. Sy spylje woansdeitejûn om 21.00 thús foar de beker tsjin De Griffioen.

Letter mear!