Evenementen in december 2022

Wepperkes -moandei-
19 augustus 2007
Wepperkes -woansdei-
21 augustus 2007

Utslaggen
At jim útslaggen hawwe fan it bekertoernooi, dan graach efkes troch jaan oan ús.  Mail it ús, mei bysûnderheden.
 
OPROP
Aan alle mensen die SDS een warm hart toe dragen.
Wij zoeken mensen die het aandurven om leider en/of leidster te worden van het famkesteam (13 – 17).
Het komende seizoen gezellig met 17 meiden opstap langs de voetbalvelden in de Westergo van Friesland.
Wil je meer weten, of gelijk aan de slag neem even contact op met Andre Vink 0515-333134 of 06-10734184 famviea@hetnet.nl
Natuurlijk zal SDS alle nieuwe leid(st)ers inwerken en begeleiden. Je kan ten alle tijden even aankloppen bij 1 van de bestuursleden voor de nodige informatie.
Groetjes Andre Vink

SDS 1 jûn thús
SDS 1 spilet jûn de twadde bekerwedstryd tsjin Trynwâlden. In sneins twaddeklasser. It begjint 18.45 oere.

SDS-froulju
De SDS-froulju binne aardich yn opmars. Op 1 septimber begjinne sy oan de kompetysje. It liket lyk ferslavend te wurkjen want yn septimber giet der wierskynlik noch in frouljusteam trainen. Letter mear hjiroer. 

Helpers frege
Sneon is it feest. SDS bestiet 60 jier. Moarns komt sc Heerenveen mei in oantal minsken (spilers?) om in klinik te fersoargjen. Alle jeugd mei heiten en memmen wurde fansels ferwachte.
Sy Overal fan de jeugdkommisje freget at er ek noch 2 kear frijwilligers wêze kinne om mei te helpen. Fan 8 oere oant 10.30 oere of fan 10.30 oant 13.00 oere. Jim kinne jim efkes melde bij
Syb Overal.

FC Wommels(1)
De seleksje fan FC Wommels wurd freed om 17.00 yn de Jimbar ferwachte. It giet om de folgende minsken:
Mark Postma
Henk Postma
Jacob Klaas Haitsma
Erik Haitsma
Anne Stenekes
Jeroen Brouwer
Hendrik de Jong
Wesley Hotinga
Wichard Deinum
Jappie Wijnia
Remco Bervoets
Jelmer Posthumus
Arjen Posthumus
Willem Wijnia
Dennis Dijkstra 
Sjoerd Rispens
Redmer Strikwerda
Korné Boekholt
Mister X
Mister Y
De spilersfrouen meie ek mei. Mocht de frou mei komme dan dit graach efkes trochjaan oan Anne Brouwer.

FC Wommels(2)
De spilers fan de seleksje fan FC Wommels moatte sels efkes foar in swart broekje soargje en SDS-sokken.

Bekerje
Hast alle ploegen binne al los yn it bekertoernooi. Allinne SDS 5 (de feteranen) starte nije wike pas. Dêrom al fêst in berjocht foar dy feteranen: nije wike tiisdei thús tsjin Zeerobben 6. It begjint 18.45.
(oh ja, tongersdei kin der noch traind wurde om it búkje iets krimpe te litten, in bytsje kondysje op te dwaan en wat bal gefoel te krijen).

Riquelme
It is eins net te leauwen dat der net in klup is dy dizze geweldige fuotballer derby hawwe wol(klik hjir).