Wepperkes -tongersdei-

Puntentelling en prizenjild SDS League
25 mei 2005
De seleksje fan SDS 2 nei Erica
27 mei 2005

Ek in jonkje
Dat ik noch lyts bin, noch net sa grut…., dat is wier.
Mar as ik grut bin, as ik hiel grut bin…..,
dan til ik heit en mem en pakke en beppe samar op ‘e flier.
Sjirk Jetse is it leave lytse broerke fan Douwe Jan. Jonkje fan Folkert Rients en Elbrich Vellinga-Slob. Sjirk Jetse is berne op 22 maaie. Fan herte lokwinske!

Lêste training
Jûn traint SDS 2 noch ien kear foardat sy sneon de bekerfinalerondes spylje yn Erica. It trainen begjint om 19.00 oere.

You’ll Never walk alone!!!
Dit nûmer sil justerjûn lûd meisongen wêze troch inkelde SDS’ers(Klik hjir)
  


Lokwinske!
Noch altiten krije wy felisitaasjes binnen y.f.m. it behelle kampioenskip fan SDS 1. Dizze komt út Nijehoarne:

Bestjoer en Aant Hofstra,
Lokwinske mei it kampioenskip.
We ha in spannend jier  hân, dat sille we net gau ferjitte.
Alle ” hjertskampioenen ” waarden ek echt kampioen behalve Broekster Boys.
Ek wat de nei-kompetysje oangiet fisken se efter it net. Spitich, mar it is net oars.
Ik winskje jim in protte succes yn de earste klas !
Joop Risselada, no Nijhoarne, mar Broekster Boys lid.

Best genôch!
It docht bliken dat SDS dit jier ien fan de beste ferdigeningen fan Fryslân hie. Lês it mailtsje fan Wichard mar ris.
Ik heb even wat op voetbalnoord rond gekeken en ben tot de conclusie gekomen dat SDS-1 op Sneek(1e klas zondag) en Drogeham(6e klas zaterdag) na de
minst gepasseerde achterhoede had het afgelopen seizoen. Sneek had 14 tegen, Drogeham 15 en dan komen wij met slechts 18 tegendoelpunten.
Dit is wel even het vermelden waard want normaal kregen we er altijd tussen de dertig en veertig, met soms een uitschieter naar de vijftig, tegen in de tweede klas.Zou dit met het systeem van Bleekveld te maken
hebben????????????
Groetnis Wicky

Leaver net.
Wat Wichard betreft hoege der gjin spilers fan Harkemase Boys by SDS te sollisiteren:
Wat mij betreft hoeven we die spelers van Harkema niet, dit zijn geen clubmensen en ze zien elke vereniging als doorgangshuis. Even een paar jaartjes geld innen en ze zijn weer weg. Als je bij SDS in het eerste wil spelen dan moet je dit met je hart en ziel afdwingen en niet op naam. Ook zorgen ze alleen maar voor onrust binnen een vereniging en denken ze alleen maar aan hun eigen hachje en dat past al helemaal niet binnen de organisatie bij SDS, waar de tereinknecht even belangrijk is als een eerste elftal speler.
Groetnis Wicky

Noch mear?
Mail it nei info@vv-sds.nl.