Wepperkes -tongersdei-

Wepperkes -woansdei-
7 maart 2007
Wepperkes -freed-
9 maart 2007

It giet troch
Ik bin bliid dat ik ek ris mei in goed bericht komme kin.
Nei in mooie sinnige dei kin der jûn wer balle wurde.
“Skoalleseize”
Abe-Jan

Betterskip!
Hallo SDS.
Ik ben vandaag naar het ziekenhuis geweest voor foto’s van mijn enkel. Hierop was niks te zien. De orthopeed zei dat mijn enkelbanden wel beschadigd waren. Ik moet nu afwachten voor een oproep van een MRI-scan, dit om te kijken of mijn kraakbeen beschadigd is. In dat geval volgt er misschien een operatie wanneer dat mogelijk is.
Groeten,
Tsjalling Sikma

Roeiferiening de Wettersnip
As it trainen no wol of net trochgiet, SDS 5 is klear foar in bulte wetter. Koach Klaas Okkema hâldt ek foar sneon rekken mei in bats wetter en hat alfêst in alternatyf foar as it fuotbaljen net troch giet. Klik
hjir foar syn ferhaal. It is de muoite wurdich.

De wettersnip oan ’t de knibbels ta yn it wetter.

Wiet

As jo traine wolle en net bang binne om wiet te wurden, binne der ferskate mogelijkheden.
Sjoch mar op bygeande foto nei SDS lid Pytrik Hiemstra (nr 573) tidens een survival run yn Gendringen op
11-2-07.
Foar mear foto’s linke nei www.kfeasterein.nl
gr Sipke


Doese!
As der frouljusfuotbal by SDS komt dan sil it fêst opfalle dat de froulju nei it fuotbaljen frij lang doese. Wat dy froulju sa lang ûnder dy brûs moatte wie ús nea dúdlik. Oan ’t no(klik
hjir).

Martin Palermo
Fan ‘e wike seagen jim op dizze side 2 filmkes fan Martin Palermo(Boca Juniors). By it hearen fan dizze namme gienen der by Jildert Hylkema wat beltsjes rinkeljen:
Bij it hjerren fan de namme Martin Palermo ging bij my een oar beltsje rinkeljen. De Argentijn sprong yn it verleden nei een goal yn de hekken, toen dat troch sakke. De toenmalige oanfaller fan Villarreal hie een grutte toekomst foar sich, mar het troch die blessure noait syn potentie wier meitsje kinnen. Ik hie it nog even opsocht op de encyclopedie fan wikipedia, wer it folgende stoen(klik hjir).