Wepperkes -woansdei-

Rein-wepperkes
6 maart 2007
Wepperkes -tongersdei-
8 maart 2007

Freddy
Yn huize Freddy sil it tiisdeitejûn wol wer grut feest west ha. It “never walks alone” koene je alteast yn Wommels heare.
Mar we hearden Freddy M.en Atty C. ek in oar lied sjongen:
Barcelona

Planning fan de Skoalleseize
In protte frijwilligers binne dizze wiken dwaande om op it sportpark wurk te dwaan. Foardat de earste peal yn de grûn giet foar de nije kantine, is der in hiel strak programma. Dat sjocht er sa út.

Reclameborden verwijderen
Beplating berging
Klinkers en banden
Afvoerputten en drainage
Kabels berging
Afvoer wc/aanrecht berging
Bestrating berging
Riolering
Elektrisch berging
Hekwerk
Entree bord
Vloerbedekking berging
Verwarming berging
Kantine leeg (voor 19/3)
Tegels verwijderen
Verhuizing tafels en stoelen
Verhuizing bar en keuken
Rijplaten (vanaf 26/3)
Afvalcontainers (vanaf 26/3)
Sloop kantine
Hekwerk A-veld verwijderen
Plaatsen containers en keten
Eerste paal (wike 15)

Nei it Ek ûnder 21

Een aantal leden van SDS in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar mogen gratis naar het EK onder de 21 jaar. Als tegen prestatie wordt er voor een aantal leden een scheidsrechterscursus voor pupillen georganiseerd.

Voor 12 maart aanmelden bij Andre Christiaan Vink:

0515-333134 of famviea@hetnet.nl

Er zijn al 8 deelnemers voor deze cursus die zoals het er nu voorstaat in de meivakantie wordt gehouden bij SDS. (in de berging)

Jildert Hylkema, Doede en Sytse Kooistra, Bart en Harm Vink, Steffen Bruinsma, Sybren Wesselius, Sicco Scheltema.
Wie volgt….???


Alde spilerskaarten


Wij hawwe wer in âlde spilerskaart útsocht en stelle jim de fraach, wa wit wat te sizzen oer dizze Klaas Abma dy’t yn 1978 – 1981 yn alle gefallen lid wie. Mail jim ferhaal nei dit adres

Wetterballet
Vanavond tot mijn grote spijt moet ik weer het trainen afgelasten. Het is een waterballet op de velden. Namens stichting “Skoalleseize” Abe-Jan

Gympies mei
De A- en B-junioaren meie jûn harren gympies ek wer meinimme nei it trainen.
Marco Hoekstra


Gjin waar
Hjoed noch altiten gjin waar om bûten te fuotbaljen. Dan jûn mar efkes nei it futsallen. SDS 3 spilet om 20.30 tsjin NTW(Noch Takke Waar).

Walk on through the rain……..
Dat reinige waar wie hiel geskikt foar Liverpool(klik
hjir en hjir).