Evenementen in november 2022

Wepperkes -woansdei-
15 augustus 2007
Wepperkes -freed-
17 augustus 2007

Easterein – Wommels 11-1??
Oer in dikke wyke is it dan safier. Wommels-Easterein. Besjoen it feit dat Easterein in pracht team by inoar hat skarrele,is it foar us gjin probleem om jun foar it earst om tafel te gean.Der wer’t wommels al in see oan foarberieding nedig hie. Dit sil fannejun om 22.30 barre yn de kantine(berging) yn Easterein nei de trainingen. Leiders K, D en G ha justerjun al efkes om tafel sitten om te sjen wat der allegear te bepraten foel. Nei noch in pear minuten sekuur nei de opstellingen te sjen kamen sy (wy) tot it folgende resultaat:

Kans winnaar : Easterein 90 % Wommels 10%
 
Hoe kom jo dan op dit resultaat??
As Eastereiners wit wy hoe Wommelsers maklik bin of te leiden. 
*Set wat mooie vrouwen oan de kant.
*In pear flinke flessen bier.
*En in swikkie WPB supporters foar bepaalde spylers.
Mei dizze ingredienten bin der net folle spilers fan Wommels mear dy optimaal kin prestere.
Wy ha der seker al nocht yn. En mei us motivatie en enthousiastme halde wy us utspraak tink ik noch beskeiden.
Utslach Easterein – Wommels         11-1
Groetnis K,D en G

Ferlern
Soms is it goed dat wij wat oare thússiden ôfsneupe. Dan fine wij soms ek noch SDS nijs.
Sa seagen wij op de side fan LAC Frisia in berjocht dat A1 tiisdeitejûn ferlern hat yn Ljouwert. Hoefolle? Sjoch
hjir

Karaoke
Freedtejûn (fanôf 19.30 oere) kinne jim meidwaan oan in karaoke wedstryd bij Jimbar yn Wommels. Presintator fan dit gehiel is de ús net alhiel ûnbekende hear G. van Asselt.

LC koach
Jim hawwe noch 2 dagen om de LC koach yn te fullen bij de
Ljouwerter Krante. Under de namme SDS is in subleaugue makke en der steane al 16 dielnimmers bij. Doch mei en striid tsjin oare SDS-ers.   It leuke fan dizze leaugue is ek dat je alle wiken wikselje kinne.

Traine
SDS 4 en SDS 5 begjint jûn te trainen. Om 20.00 oere sille se wer los.

Rap
Dizze fint kin sûnder in bal rekke ta hawwen it fjild alwer ferlitte(klik hjir).