Evenementen in december 2022

Wepperkes -woansdei-
3 mei 2006
Seleksjes -sneon-
4 mei 2006

Befrijdingsdei
Moarn is der yn Ljouwert in soad te dwaan op befrijdingsdei. Sjoch hjir mar. Der stiet ek in SDS’er op it poadium. Om 13.30 kinne jim Gerrit Hingst sjen mei The Secret op it Doeleplein.

Derop út!
Sa ’t it no liket sil de seleksje fan SDS 2 der op sneon 20 maaie efkes mei syn allen op út. Wat sy dwaan geane stiet noch net fêst.

Harsens derby!!!
As je mei in frou prate moat je altiten de harsens dery hâlde(klik hjir).

Swarte list
 

L.J. VD BRUG HENNAARD
Y.   BURGGRAAFF LOLLUM
J.   DOTINGA WOMMELS
F.E.   DUIPMANS EASTEREIN
TJ   HOEKSTRA EASTEREIN
J.   JORRITSMA ITENS
D   KOOL KUBAARD
K.   MALDA WOMMELS
S.   NAUTA ITENS
S.   RISPENS WOMMELS
T.   VERMEULEN KUBAARD
C   GAASTRA EDENS
R DE KROON HIDAARD
M   POSTMA RIEN
W J   POSTMA WOMMELS
G.   RIENSTRA WOMMELS
W.H. VD SCHAAR WOMMELS
A.C.   STRUBBE WOMMELS
A S   TURKSMA WOMMELS
E.G.   TURKSMA WOMMELS