Evenementen in december 2022

Wepperkes -tongersdei-
3 mei 2006
Sân wepperkes
5 mei 2006

Kommende sneon is de ien nei lêste ronde fan it kompetysjefuotbaljen foar senioren. De belangstelling om sneons efkes te baljen (mei in grutte bal ) liket aardich ôf te nimmen.

De seleksjes:

SDS 1:
Jappie, Tsjeard, Ruurd, Floris, Feite, Hendrik, Henk, Tsjipke, Skelte, Mark, Robert, Anne, Arjan en Kees

SDS 2:
Jentsje, Robert, Sybren, Jan-Simon, Jelte, Sjoerd, Pieter, Stefan, Bote, Willem, Gerlof, Jos en Jeroen.

SDS 3:
Sjoerd, Wichard, Wouter, Jan, Jeroen W., Auke, Albert Jan, Anco, Arnold, Lieuwe en Harm-Auke.

SDS 4:
Dizze wedstryd giet net troch. Lions en SDS hienen beide te min spilers.

SDS 5:
Geert, Pieter, Rinse, Rudy, Gerlof-Jan, Jeroen , Roel, Ids, Aant, Tsjalling en Willem, Bas H,  Jacob Sjirk en Tsjalling

SDS A1:
Remco Piek, Sybren, Arjen, Ralph, Erwin, Jildert, Jelmer, Johannes, Paul, Geert en Feiko 

Wa binne der net en wêrom?
Harm (tún skoffelje)
Dirk Yde (keatse)
Jacob Klaas (de priis winne yn Jorwert)
Marten (keatse yn Wommels en Nijwier)
Gert-Jan (lêst fan ‘e knibbel)
Dennis (lêst fan ‘e rêch)
Remco Brouwer(oeral lêst)
Gerrit T.(mar wer mei frou en bêrn derop út)
Syb (te snoekbearzenaaisykjen)
Gerrit H. (bekomme fan it befrijen)
Durk O. (by de fysio)
Durk de Jong (is hast fysio)
Theo Postma (nei Joure-Nijlân)
Gearard (mei Hearrenfean Europa yn)
Remco Bervoets (siket reade kaart maat)
Tiemen en Hjalmar (biljerte?)
Frank (melke)
Bauke (tsjin Wommels keatse
Redmer (tsjin Easterein keatse)
Douwe (hersteld fan ´e sykte fan Pheiffer)
Jehannes (yn Dútslân)
Andrew (mei de freondinne op stap)
Malcolm (mei de freondinne fan Andrew syn freondinne op stap)

Wa binne der mear net en wêrom? Mail it nei
info@vv-sds.nl.