Wepperkes -tiisdei-

Mixtoernooi
12 augustus 2007
Wepperkes -woansdei-
15 augustus 2007

Spilerspassen
Andre Vink lit de lieders it folgende witte:
De passen voor de teams kunnen worden opgehaald aan de Singel 30a.Voor SDS: 2, A1, B1 (thuis) en 1, 3, C1, D1, E1 en F1(uit) beginnen 18 augustus al de beker wedstrijden. Alle thuis spelende team horen nog hoe laat de wedstrijden beginnen.

C-seleksje jûn los
De C – seleksje begjint jûn mei de earste training. Dat is ryklik let, want sneon stiet de earste wedstryd op it programma. Dus is it wol meedsaaklik dat elkenien der is.
It begjin 20.30 oere(en dus net om 19.30 sa ’t hjir earder stie).

SDS 1 nei Frisia
SDS 1 docht er alles oan om de goed klear te wêzen foar alle tsjinstanners dit jier. Omdat dêr ek wat keunstgersfjilden bij sitte is oefenje op dy ûndergrûn logysk. Jûn binne se nei Ljouwert om tsjin Frisia te oefenjen. Wij hoopje de útslach jûn let troch te jaan.

SDS 2 oefent thús
SDS 2 oefent jûn yn Easterein om 19.00 tsjin Heerenveense Boys 2. Miskien de muoite wurdich om efkes te sjen.

Fergetten of net oan tocht
Fergetten is in grut wurd. Wij neame it leaver “efkes net bij stil stien” . Dat is fan tapssing op de froulju fan SDS en 25 augustus. Sij hiene noch gjin plak bij de klinik, mar wij krije no troch dat se mei dwaan kinne bij de C en D ’s . Dat is tusken 11.00 en 13.00 oere. Se hoege harren net fan te foaren op te jaan. Op tiid der wêze is wol wichtich.

Voetbalnoord
Ek op voetbalnoord steane alle oefenwedstriden fan de klup at wij dat opjouwe. Ek de doelpuntenmakkers kinne wij dan der opsette. Tsjalling Sikma makke ús der attent op dat soks noch net dien wie. Dat is no ferholpen. Wij hope dat wij fan SDS 1 alle doelpuntenmakkers yn oefen, beker en kompetsyjewedstriden altyd trochkrije.

Op de bank

Fjouwer man op de bank bij SDS 1: René, Gert Jan, Marcel en Dooitze.

Bierbúkjes
De fakânsje sit der hast wer op foar de measten. Sa te sjen hawwe de measten it ek goed hân: se binne net foarbij gien yn de fakânsje. Wij sjogge sommigen ek wat ferkramd rinnen mei in ynholden búkje. Tink der wol om, want dat kin wol ris
misgean.

Útslach Valkenburg(1)
Hjir de offisjele útslach fan it fytsen yn Valkenburg ôfrûne sneon by de manlju:

Plak Namme   Finishtiid
1 Gerben Schleck   1:11:04
2 Dirk-Yde Basso Op

2:46

3 Peter Rooks  

2:49

4 Tsjipke-Klaas Di Luca  

3:18

5 Sybrand Evans  

3:39

6 Anne Museeuw  

4:31

7 Jan-Simon Leipheimer  

7:46

8 Hendrik Menchov  

7:49

9 Dirk Rasmussen  

12:14

10 Robert (H.) Landis  

12:16

11 Tjeerd Sastre  

13:04

12 Hessel Posthuma  

13:21

13 Harm-Auke Pantani  

13:36

14 Christian Vinokoerov  

14:04

15 Robert (S.) Chiapucci  

14:22

16 Jacob-Sjirk Contador  

14:31

17 Jan Ducrot  

15:44

18 Pieter Boogerd  

16:00

19 Marten Abduchaparov  

16:41

20 Abe-Jan Vandenbroucke    

21:05

21 Marco Hushovd  

32:32

22 Gerard de Groot  

33:21


Útslach Valkenburg(2)
Hjir de offisjele útslach fan it fytsen yn Valkenburg ôfrûne sneon by de froulju:

Plak Namme   Finishtiid
1 Rixt Vijlbrief   1:28:34
2 Amarins de Haan Op

2:19

3 Esther Hoitenga  

3:44

  Hanny Overal  

5:07

4 Tineke Meijer  

5:57

5 Martina Ybema  

8:18

6 Hilda Bosma  

16:00

7 Froukje Dijkstra  

28:13

8 Judy Bergsma  

z.t.

9 Tineke Kamstra  

39:51

10 Wiepkje Hiemstra  

z.t.

11 Vera de Vries  

50:57

12 Romine Jelsma  

50:59Schmeichel
Peter Schmeichel keepte jierren foar Manchester United. It wie in beste keeper, mar ek hy makke wolris in lyts foutsje(klik hjir).