Mixtoernooi

Wepperkes -snein –
11 augustus 2007
Wepperkes -tiisdei-
13 augustus 2007

It opjaan foar it mix toernooi rint al aardich goed. Der waarden sels in moai soad troch ien persoan opjûn. Sjoch ûndersteande tekst dy’t wij fan Meinte krigen.

Jubileum Mixtournooi
Yn oerliz mei Marcel Frankena binne alle spilers fan de A- en B-seleksje oanmeld foar it jubileum mixtournooi (sneontemiddei 25 aug. o.s), útsein de keatsers: Jacob Klaas en Eric Haitsma, Dirk Yde Sjaarda, Feite de Haan, Bauke Dijkstra, Redmer Strikwerda en Feiko Broersma.

Dernjonken hawwe ek al in oantal oare spilers harren opjûn.
Op dizze list sjogge jimme de oanmeldingen yn alfabetyske folgoarde. Als jimme der ten ûnrjochte wol of net op stean, dan graach efkes maile nei: meintewesselius@hetnet.nl. De list is bywurke oant sneintejûn tsien oere.
Dat jildt úteraard ek foar alle oare spilers, frijwilligers en leden fan de klup fan 100. Der binne noch net in protte oanmeldingen van it tredde, fjirde en fyfde âlvetal binnenkommen en ek noch hast gjin spilers fan de A- en B- junioaren. Miskien dat de lieders der noch efkes in belrûntsje oan weagje wolle?
En sealfuotballers wêr bliuwe jimme. Der wurdt op net sokke grutte fjilden spile, dus dêr kin it him net oan lizze.
Anema Skelte
Boekholt Jaap
Boekholt Korné
Boer Ewoud de
Boer Ids de
Boer Douwe de
Bouma Stoffel
Brouwer Jeroen
Deinum Wichard
Dijkstra Geert
Dijkstra Dennis
Dijkstra Harm Auke
Faber Marten
Feyten Andrew
Flisijn Gerrit
Halbersma Tsjeard
Hiemstra Floris
Hoek Kasper
Hoekstra Robert
Hoekstra Marco
Hofstra Aant
Hoitinga Wesley
Hylkema Jildert
Jelsma Jan Simon
Jong Dirk, de
Kamstra Pieter
Kooistra Doede
Kooistra Sytze
Krimpen Stefan van
Okkema Tjerk
Okkema Tsjipke Klaas
Okkema Donny
Overal Syb
Plantinga Christiaan
Posthumus Jelmer
Posthumus Arjen
Postma Henk
Postma Mark
Putten Arjen van
Rispens Sjoerd
Sikma Tsjalling
Stenekes Anne
Stremler Harm
Strikwerda Bote
Sybesma Robert
Toering Jaap
Wariman Ralph
Wesselius Sybren
Wijnia Jappie
Wijnia Willem
Zonderland Jos
 
Oh ja, at jim nei ôfrin bargje knoeie wolle dan moatte jim wol efkes 2.50 oermeitsje op 349501033 op namme fan SDS mei omskriuwing barbekjoe.