Wepperkes -tiisdei-

Wepperkes -moandei-
13 augustus 2006
Wepperkes -woansdei-
14 augustus 2006

Oefenje
SDS 2 oefent jûn yn Minnertsgea om 19.00 tsjin de pleatselike favorieten. Wy geane der fanút dat de wedstryd gewoan trochgiet.

Efkes oplette

Heren Trainers, 
Net zoals vorig jaar is ook dit jaar weer het verzoek om na de trainingen de goals weer aan de kant te zetten.
Dit is nodig om overal goed te kunnen maaien.
Een ieder alvast bedankt voor de medewerking.
Bestuur Skoalleseize

Dames?
Dit stiet der op de KNVB-side:
Zaterdag
19/08/2006 17:00 29 SDS 1 – (D) ONS Sneek
Dit sil dochs net betekenje dat SDS 1 sneon tsjin dames 1 fan ONS moat? Dan kinne se it namelijk wol skudde. Akke-Rixt Syzling hat de hiele simmer trochtraint yn Wommels en wol seker fan SDS winne.

Skiedsrjochters jeugd
Foar alle jeugdteams is foar kommend seizoen in skiedsrjochter fûn. Dit is de list:
Scheidsrechters seizoen 2006 – 2007
A1 KNVB
B1 Enne Bruinsma
B2 Friso Albada
C1 Jelle de Boer
D1 Andre Vink
D2 vacature (heechstwierskynlik Evert Tanja)
D3 Dirk Yde Sjaarda
E1 Andre Vink
E2 Dirk de Jong
E3 Sytze en Doede Kooistra
E4 Aant Hofstra
F1 Tjipke Okkema
F2 Ewout de Boer
F3 Jildert Hylkema
F4 Bauke Dijkstra

Soms sit it mei en soms sit ………
As proffuotballer hawwe je net bot te klaaien. Je hobby is je wurk, je hawwe jild as wetter en froulju, auto’s en horloges by de fleet. It sit proffuotballers dus eins allinne mar mei. Andy van der Meijde sit it de lêste tiid wat tsjin. Lêsten al yn it sikehûs lein nei in jûntsje stappen en no dit(klik hjir).

In kuenst!
Je kinne skoften oefenje op in kuenstke en úteinlik krije je it dan ûnder de knibbel. Wat is der dan moaier om sa ’n kuenstke sjen te litten yn in wedstryd? Neat fansels. Al sil dit net hielendal de bedoeling west hawwe…….(klik
hjir).

Cauberg-Cauberg 2006
Wa komme op it poadium en wa wurdt der lêst?
Hjir alle foarspellings oan ’t no ta:
  Wa?   It poadium:
1 Willem W: 1 Samme Overal
    2 Dirk-Yde Sjaarda
    3 Gerben Bootsma
2 Bote S: 1 Samme Overal 
    2 Dirk-Yde Sjaarda 
    3 Donny Okkema 
3 Wikje K. 1 Anne Stenekes
    2 Peter Sijbesma
    3 Gerben Bootsma
4 Wiepkje H. 1 Gerben Bootsma
    2 Peter Sijbesma
    3 Samme Overal
5 Lislekkeropdevitch 1 Wilbert de Boer
    2 Donny Okkema
    3 Dirk Yde Sjaarda
6 Gerard v.A. 1 Samme Overal
    2 Dirk-Yde Sjaarda
    3 Anne Stenekes
7 Bas van der W. 1 Dirk-Yde Sjaarda
  2 Gerben Bootsma
    3 Samme Overal
8 Hammie W. 1 Dirk-Yde Sjaarda
  2 Gerben Bootsma
    3 Samme Overal
Wa ’t der lêste wurde sil meitsje wy letter pas bekend.
Meil jo foarsizzing nei info@vv-sds.nl!
Meitsje dêrmei kâns op in prachtige cd mei allegear ferskes oer fytsen en bergen lykas dizze(klik hjir).

Leuke foto
Hjir noch efkes in foto fan Johan Heerma foar de rubryk “kreatief mei letters”. Dit boerd stiet by it industryterrein fan Wommels: