Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
18 augustus 2007
Wepperkes -tiisdei-
20 augustus 2007

Bargjeknoeie
Je kinne je ynmiddels net mear opjaan foar it bargjeknoeien. De ko en de baarch binne slachten en mei sa ’n 170 man oan it bargjeknoeien sneon kin der net mear fleis ôf.

SDS 3 moandeitejûn los
Sneon in falske start, mar moandei gie it echt los. SDS 3 spile tsjin AVC 2. It waard 4-2 maei doelpun ten fan Donny Okkema, Wichard Deinum en Remco Bervoets 9út in frije traap) en Remco Bervoets dt in strafskop)

SDS 1 thús
SDS 1 bekert tiisdei thús om 18.45 tsjin Trynwâlden 1. De seleksje wurdt 17.30 yn de boks ferwachte. De seleksje sjocht der sa út: Jacob Klaas, Erik, Floris, Henk, Harm, Robert, Hendrik, Durk, Skelte, Tsjipke, Geert, Jaap, Casper, Mark en Dirk-Yde.
Wesley is blesseard en Feiko giet mei de A’s mei. Feite, Anne, Tseard en Tsjalling binne der ek net.

SDS 2 nei Snits
SDS 2 bekert moarn ús tsjin ONS. De wedstryd begjint om 18.45. Se fertrekke om 17.30. De seleksje sjocht der sa út: Robert Hoekstra, Pieter Kamstra, Stefan v. Krimpen, Dennis Dijkstra, Jan Simon Jelsma, Willem Wijnia, Bote Strikwerda, Andrew Feijten, Sieb Overal, Korne Boekholt, Jelmer Posthumus, Jildert Hylkema, Arjan Posthumus, Redmer Strikwerda en Korné Boekholt.

Fierdere bekerprogramma
It folledige bekerprogramma fan dizze wike sjocht der sa út:

Moandei     útslach
21-8-2007 18:45 SDS 3 – AVC 2  
Tiisdei      
21-8-2007 18:45 ONS Sneek 2 – SDS 2  
21-8-2007 18:45 SDS 1 – Trynwalden 1  
Woansdei  
22-8-2007 18:45 SDS C1 – Berlikum SC C1  
22-8-2007 18:30 SDS E1 – Makkum E1  
Woansdei  
22-8-2007 18:45 Makkum A1 – SDS A1  
22-8-2007 18:45 GAVC B1 – SDS B1  

Hydraulyk

Yn it nije klupgebou binne hiel wat frijwilligers dei en nacht dwaande. Sa wurdt er hurd wurke oan in beweechber podium. Mei hydraulyk technyk wol men dat foarelkoar krije. En wa kinne dat better as dizze twa minsken.

Ynrjochting

En no’t de bou fier foardert komt it ynrjochtsjen hieltyd tichter bij. De kommisje lit sich foarljochtsje oer kleurenkombinaasjes en sfear.

Easterein-Wommels
At jim noch net in foarsizzing dien hawwe dan kin dat noch. Klik
hjir en jim krije in pole sadat jim antwurd op de fraach jaan kinne wa’t dit wint.

Opjaan
Hjir ûnder sjogge jim de list fan alle senioren en junioren dy’t sneon meidogge oan it mikstoernooi.
Opjaan kin noch oant woansdei, dus mail nei
Meinte at jim de namme der net op stiet en jim wol mei dwaan wolle.

Anema Skelte
Bervoets Remco
Boekholt Jaap
Boekholt Korné
Boer Ewoud de
Boer Ids de
Boer Douwe de
Boer Paul de
Boer Erwin de
Boersma Ids
Bouma Stoffel
Broersma Feiko ?
Brouwer Jeroen ?
Deinum Wichard
Dijkstra Dennis
Dijkstra Harm Auke
Faber Marten
Feyten Andrew
Flisijn Gerrit
Halbersma Tsjeard
Hiemstra Floris
Hoek Kasper
Hoekstra Robert
Hoekstra Marco
Hofstra Aant
Hofstra Gerlof Jan
Hoitinga Wesley
Hylkema Jildert
Hylkema Wouter
Jelsma Jan Simon
Jong Dirk, de
Kamstra Pieter
Kooistra Doede
Kooistra Sytze
Krimpen Stefan van
Los Arjen
Molenmaker Klaas ?
Okkema Tjerk ?
Okkema Tsjipke Klaas
Okkema Donny
Okkema Durk
Overal Syb
Piek Remco
Plantinga Christiaan
Plantinga Jacob
Plantinga Bauke Jan
Plantinga Bauke Jan
Posthumus Jelmer
Posthumus Arjen
Posthumus Gearard
Putten Arjen van
Rispens Sjoerd
Stenekes Anne
Stremler Harm
Strikwerda Bote
Stuiver Peter
Sybesma Robert
Tichelman Freek
Toering Jaap
Wariman Ralph
Wesselius Sybren
Wieren Jacob van
Wijnia Jappie
Wijnia Willem
Zonderland Jos