Wepperkes -sneon-

Programma-útslaggen 12 nov.
12 november 2005
De wedstriden fan 12-11
12 november 2005

Giet net troch
Moandeitejûn soenen de A- en B-seleksje nei Diepenmaat Sport meie om dêr tsjin in reduseert tarief fuotbalspullen te keapjen. Om ’t moandeitejûn de ledefergadering is giet dit net troch. Yn oerlis mei Diepenmaat Sport sil Marcel Frankena binnenkoart in oare datum fêstlizze.

Dy wurket hjir net mear!!
In Ajax-grapke docht it altiten goed. Klik
hjir!

Kwisfraach

Dit kear in drege fraach.
Der binne in soad Nederlanske spilers yn it butenlan. Der is ek ien die spilet yn de Ierse kompetitie. Hokker spiler ferstjinet syn brea yn Ierlan?

Ferkearde jas
As lieder fan in jeugdalvetal hawwe je it sneontemoarn soms drok. Sa ek Jan Stapersma út Wommels. Thús noch efkes klusse (= fervje) en dêrnei nei Easterein, om as lieder fan C2 op te treden. Oankommen yn Easterein bemurk Jan dat hij de ferversjas noch oanhie en dat koe fansels net. Dêrom yn sân hasten werom nei Wommels om syn koach jas op te heljen. It hat net holpen: SDS C 2 ferlear mei 0-7 fan Read Swart. 

Clarence Sluierklassemint
It is bekind dat jongere broerkes opsjogge bij de âldere broer. Wat dy âldere broer docht dat wolle se sels ek graach dwaan of presteare. Andries Lanting út Wommels miste op 5 febrewaris 2005 in strafskop en kaam yn it Clarence Sluierklassemint. “Dat kin ik ek” tocht broerke Wytze, hij miste sneon bij C1 dus ek in strafskop.
Hij kin him bij de webmasters melde foar it nimmen fan in tapaslike foto.

Doelpunten
Ype Tiemersma hat sneon in aardige haal dien om topskoorder fan SDS te wurden. Hij skoorde 4 kear tsjin Lions ’66 2. De komplete list stiet bij senioren.