Wepperkes -snein-

Wepperkes -sneon-
20 november 2004
Liwwadder wepperkes
22 november 2004

SDS 1 nederlaach op it kantsje ôf.

De foarútsjende blik fan de trainer fan SDS hie ta gefolch dat SDS sneon lekker oefenje koe op in kuenstgersfild yn Drachten. Neidat de bûn alles der útsmiten hie wie der in grutte flecht op de koai yn Drachten. De twa kuenstgersfilden waarden beide folop brûkt. Harkemase Boys, ONS, Nijlân, Oostergo en Leeuwarder Zwaluwen wiene dêr ek.

SDS oefene tsjin de Sweltsjes en ferlearen mei 1-0. In reedlike gelykweardige party wêryn de Ljouwerter wat better wiene (neffens Durk Yde) mar SDS goeie kansen krige (neffens Hendrik) mar dy net fersulvere (neffens Jacob Klaas). In leuke (neffens Anne en Klaas) kâlde (neffens Harm Auke) middei fuort en lekker fuotbalje (Harm) soargen der foar dat men tefreden werom kearde nei Easterein.

 

Oefenje
Kommende wike is der al wer in oefenwedstriid. Tiisdei (dus net tongersdei) wurdt er oefene tsjin Be Quick Dokkum.

Op 30 novimber is der ek in oefenwedstriid tsjin de eardere klup fan Lyckle Bleekveld Ouwe Syl. Dizze wedstriid wurdt spile yn Jelsum.


Grutte klubaksje

Fan ‘e wike is de ferlotting fan “de Grote Clubactie” wer west. De utslach fan de trekking hjirfan stiet op www.groteclubactie.nl .
Binnen SDS binne de lotnoemers 0714476 o.e.m. 0714825 ferkocht. Dit soe betekenje je dat der 3 prizen fan 5 euro fallen binne op einsifer 24. Dit is altiten better as neat.

Tjeerd en Hendrik
Wy hawwe se net sjoen tidens de gearfetting op RTL 5 mar de wedstriid Chelsea-Bolton Wanderers is ûnder ta sjend each fan de twa Eastereinders einige yn 2-2.

At de hearen mei entoesjaste ferhalen werom komme liket it ús goed om ris nei te gean at net wat mear SDS-ers sin hawwe oan in sa’n tripke.

 

Winkelje
Juster wie it in ideale dei om te winkeljen. Sa gie it ek mei Hendrik Eringa. Hy socht syn  spesjaal saak wer op en trof dêr in bekinde.

 

Paul

De B’s steane der goed foar en blake fan selsbetrouwen. De hiele wike hiene se talibbe nei de topper tsjin Jv Bolsward. Doe’t Anne Brouwer yn de kantine fan de sporthal kaam út Drachten wei, stapte Paul de Boer nei him ta: “Wer net skoord Brouwer, je kinne better in goeie spits fan B-1 meinimme”. Dat beloofd noch wat foar de takomst.

 

Tutsje.nl
Yn de Ljouwerter Krante fan sneon stie in aardich artikel oer in thússide fan trije Wommelsers. Jaring, Tsjeard en Gert-Jan hawwe in tema side makke oer it tútsjen. Wannear je tsjintwurdich steane te túten yn ien of oare gelegenheid dat hat it grutte kâns dat je de foto de folgende dei sjen kinne op www.tutsje.nl.
It kin hast net misse dat ek moai wat SDS-ers diele út meitsje fan dy tútalbum. De nijste foto is makke tidens de yntocht fan Sinterklaas yn Wommels. Boargemaster Liemburg wie ek ree om in bydrage foar de side te leverjen. Op 12 febrewaris wurdt er sels in echt “tutsjepop” festifal holden yn it Dielshús yn Wommels. De webside hat juster nei it ferskynen fan it artikel yn ‘e Ljouwerter Krante mear as 1200(!!) besikers hân.


Versuiteigenoven.nl
Op de webside
www.versuiteigenoven.nl
 hâlde sy in ware “’t Hol off fame” by. It tafal docht dat hjir ek inkelde SDS ‘ers yn te finen binne. Sa sjogge wy in lid fan de Bunnik-side, in spiler fan SDS 3 neidat syn föhn ontploft is en in spiler fan SDS 2 mei (hoe is it mooglik) in jas oan. Ek tige de muoite wurdich is de “Sjit maar raak”-rubryk. 

Frije sneon?
Sjoerd-Pyt(SDS3) en Klaas-Pyt(SDS5) hawwe hun frije sneon goed besteden. Sa holpen sy in bejaarde bûtenlanner op wei yn Wommels.

Wat wie it donker yn it Dielshûs.

Nijs?
Hawwe jimme nijs, mail it nei
info@vv-sds.nl.