Wepperkes -snein-

Utslaggen 17 novimber
16 november 2007
Wepperkes -moandei-
18 november 2007

SDS 1 wint!
SDS 1 wûn juster mei 1-0 fan Bûtenpost. Siem Sikma docht ferslach:
Buitenpost – SDS      0 – 1
Hier een verslag van de wedstrijd. De eerste helft was van beide elftallen matig. Buitenpost begon goed , in de 3de min. kregen zij de beste kans van de wedstrijd. Een best schot van Rutger de Poel uit een voorzet van Doriaan Berisha. Jaap Toering tikte de bal met de vingertoppen naast, een hele beste redding. Henk Postma viel in de 25ste min. uit met een vervelende blessure aan zijn boven been. Tjeerd Halbersma viel degelijk in, hij miste twee wedstrijden ook door een blessure.De tweede helft was het over en uit met Buitenpost. SDS begon nu best te voetballen,doordat er veel meer strijd was. Maar echt veel kansen leverde dit niet op.In de 74ste min. gaf Erik Haitsma een hele strakke voorzet die in een keer in hetdoel draaide. 1 – 0 . Daarna probeerde Tsjalling Sikma het nog een paar keer met beste afstand schoten.Johannes van der Meer had twee keer een beste redding. Hendrik de Jong viel in de 70ste min. in voor Harm Stremler. In de 90ste min. was Tsjalling er op links vandoor , hij had moeten voorzetten op Jelmer die vrij stond. Al met al 3 zeer belangrijke punten want de elftallen  boven SDS lieten punten liggen. Voor Buitenpost wordt het een beetje zorgelijk.
Siem Sikma.

Tikkie werom Dennis
Op 17 febrewaris 2007 skoorde hij foar it lêst yn eigen doel. Op 17 novimber 2007 die hij it wer. Dennis Dijkstra wist yn Dokkum mei SDS 2 syn eigen doelman te passearen.

Wêr binne de sjurtsjes?
De sjurtsjes fan SDS 4 wurde wosken troch Tineke Overal. No’t de lieding fan SDS 4 in wykein op stap wie, tocht Bas van der Wey, se sille wol net oan de sjurtsjes tocht hawwe. Hij nei de famylje Overal mar Halbe moast him teloarstelle want de sjurtsjes wiene der net. Bas koe him net foarstelle dat it goed komme soe en regele de reservesjurts. Dat wie mar goed ek, want der wiene yn Tsjom oars gjin sjurtsjes west. Nei ôfrin brocht hij de tas mei sjurtsjes nei Tineke foar de waskbeurt. Tineke wie ferbaasd want de tas mei echte sjurtsjes stiene gewoan yn de bijkeuken. Allinne op in oar plakje. At je mannen ek sykje litte.

F1 ferliest

At it no oan de oanmoedigingsboerden lei, dat witte je fansels nea. Feit wie wol dat SDS F1 ferlear. Yn de kommende Treffer in wiidweidich ferslach. 

Foar de lêste kear Fritz
At it oan Johan Derksen leit dan jout nimmen yn de parse mear belangstelling oan Fritz Korbach. Hij lit yn
syn kollum net folle hiel fan dizze sielige man. En wij hawwe syn beskamsume optreden yn Easterein ek noch eagen en binne it wol iens mei Derksen, dy’t wij wol graach in kear oan de wurd heare woene yn de nije kantine.

Winkelje
Oankommende tiisdei 20 Novimber organiseert Aktie Sport foar 1 kear in freonen en famylje jûn.
Sjoen it feit dat wa dit lêst besjoen wurdt as maat/ freon/ famylje, bin jim fan herte wolkom tusken 
18.00 en 21.00 oere. Spesjaal foar jim 25 % koarting op it hiele assortiment en as jim jim
Nationale sportpas meinimme, dan is it sels 32,5 % .
Het is nu of nooit!!
Ik sjoch jim wol ferskinen op de Wirdumerdyk 5a yn Ljouwert.
Groetnis Gerard   
(ps:kofje stiet wol klear)

Programma folgende wike B1
24-11-2007 – Makkum B1 – SDS B1, 11.30, 1015 oere fuort (selde riders)

Sealtraine
Kommende wike giet de jeugd de seal yn om te trainen. Yn de Treffer stiet it folsleine programma, wij sille besykje sneins it wykoersicht te jaan.

DAG TEAM DATUM TIJD TRAINERS  
Maandag F4/F5 19-nov 17.00 uur Jildert Hijlkema 332554
Donderdag D1 22-nov 17.00 uur Andre Vink 333134
Donderdag D2 22-nov 17.00 uur Andre Vink 333134
Vrijdag E4 23-nov 17.00 uur Gert Jan Veenendaal 332672
Vrijdag F1 23-nov 17.00 uur Christian Plantinga 332448

SDS út, altyd lestich
Stel je komme út it Westen en binne tafallich troch je wurk yn  Ljouwert telâne kommen (bygelyks as boargemaster). Stel dat je ek noch in soan hawwe dy’t bij de D’s fan bijgelyks Frisia fuotballet. Dan komme je der op sneon in kear foar te stean dat je witte dat je ride moatte. Nei SDS. Soan seit: “SDS út altyd lestich”. Heit seit: “Easterein fine, altyd lestich.”
Gelokkich is der oan it earste neat te dwaan, mar oan it twadde wol. Der is no in
“clubvinder voetbal”. Dit programma kinne je ynstaleare op je TomTom en sa ride je sneons mei gemak nei alle klups yn Nederlân. Dus ek nei SDS.

As in kyp sûnder kop

Nederlân – Luksenburg  1-0
(sorry Daan, wij koene dyn kop net brûke dizze kear)

Veiling
Miskien iets foar Sinterklaas?(klik
hjir).