Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
26 augustus 2007
Wepperkes -tiisdei-
27 augustus 2007

Nije SDS League
Noch 4 dagen en dan slút de transfermerke. Noch 4 dagen dus en dan kinne je je wer ynskriuwe foar de SDS League.

Spjeltsje

Yn de Treffer stie neffens âld foarsitter Tinus Hoekstra in nijsgjiriich stik oer wat er noch oerbleaun is út de begjinjierren fan SDS. Hij gie sels ek syk en kaam tidens it jubileum oansetten mei in prachtich SDS spjeltsje. Hij hie dat krigen fan GA Vermeulen, ien fan de mannen fan it earste oere fan SDS. It spjeltsje sil fan 1950 sa ûngefear wêze. Prachtich fansels.

Sfearfolle middei
It wie waarm en dus waard it switten. De senioren mei de B en A-junioren minus de keatsers en de geblessearden kamen 5 kear fia lotting bij elkoar of tsjinelkoar te stean. Dêrnei koe elkenien him of har sêd ite oan fleis en fol drinke mei Rivella (of wat oars)
De foto’s kinne jim hjir sjen.

Froulju 2
It twadde team fan SDS sil dizze wike ek los. Der binne al mear as 20 dielnimmers hawwe wij begrepen en dat betsjut genôch. Sneontemiddei hawwe sommige froulju efkes te winkeljen west om der goed op te stean. Wij binne fansels benijd.

Futsal 2
De sealfuotballers fan SDS 2 meie moarntejûn foar it earst wer los. Hjir it skema foar de kommende wiken:
Bolswardia 2 – SDS 2    28-8 21.00 De Middelzee
ZVF 2         – SDS 2    05-09 20.30 De Trije
SDS 2         – Cambuur 11    12-09 20.00 Greidhoeke
SDS 2         -LSC 1890 2      19-09 20.00 Greidhoeke
Graag afmeldingen zo spoedig mogelijk doorgeven!!!!
Gr. Alie / Klaas

Noch gjin nije sokken
Door een probleempje bij de leverancier en de vakantie zijn de nieuwe SDS sokken een paar weken te laat klaar. Rond 20 september zal de nieuwe voorraad worden geleverd. Tot die tijd zal iedereen het met zijn oude kousen moeten doen.
Groeten Enne

SDS – Trainingspak

Foar 25 euro binne der trainingspakken fia SDS te krijen. Douwe Durk regelt dit, dus at jim belangstelling ha, dan  kinne jim dat bij him melde.

SDS tas

Ek in fleurige SDS tas is te keap. Dizzen kostje mar 3 euro. Oan de iene kant it SDS logo en oan de oare kant de Fryske flagge.

Programma
Der wurdt fan ‘e wike in soad fuotballe troch ferskeidene teams fan SDS. Klik hjir foar it folsleine programma.

Mikstoernooi
Sneontemiddei wie it tige slagge mikstoernooi. 60 hearen en 1 dame diene mei. Wij krigen fan Meinte de komplete útslachlist troch.

      Totaal
nr naam voornaam
punten
doelsaldo
1 Boersma Ids 15 12
Sjaarda Dirk Yde 15 12
3 Hiemstra Floris 13 6
4 Overal Syb 12 7
Vermeulen Tiemen 12 7
6 Overal Samme 12 6
7 Los Arjen 11 7
8 Kooistra Doede 11 6
9 Okkema Durk 11 3
10 Posthumus Gearard 10 7
11 Hoekstra Marco 10 6
Okkema Tsjipke Klaas 10 6
Wijnia Jappie 10 6
14 Halbersma Tsjeard 10 4
15 Jong Hendrik de 10 1
16 Kamstra Pieter 9 6
17 Krimpen Stefan van 9 4
Bouma Stoffel 9 4
Wariman Ralph 9 4
20 Deinum Wichard 9 3
21 Plantinga Jacob 9 1
22 Tichelman Freek 9 0
23 Bervoets Remco 8 5
24 Bruinsma Steffen 8 2
25 Boer Ids de 8 1
26 Molenmaker Klaas 8 -1
Strikwerda Bote 8 -1
28 Rispens Sjoerd 7 3
29 Wesselius Sybren 7 2
Hofstra Aant 7 2
Toering Jaap 7 2
32 Anema Skelte 7 1
33 Stuiver Peter 7 -2
34 Okkema Klaas  7 -3
Piek Remco 7 -3
36 Boer Paul de 6 3
37 Hoek Kasper 6 -1
38 Boer Erwin de 6 -2
39 Wijnia Willem 6 -3
40 Boekholt Jaap 6 -5
41 Boer Douwe de 5 -1
42 Stremler Harm 5 -2
43 Feyten Andrew 5 -3
44 Hylkema Wouter 5 -5
45 Hofstra Gerlof Jan 4 -2
Hylkema Jildert 4 -2
47 Kooistra Sytze 4 -3
48 Dijkstra Harm Auke 4 -6
Pompstra Jarco 4 -6
50 Stenekes Anne 4 -7
51 Haan Feite de 4 -8
52 Boer Ewout de 3 -2
53 Plantinga Bauke Jan 3 -3
Boekholt Korné 3 -3
55 Hallema Arjen 3 -9
Ruiter Hjalmar 3 -9
Sijszeling Akke Rixt 3 -9
58 Hoekstra Robert 2 -7
Jelsma Jan Simon 2 -7
60 Stenekes Jan  1 -6
61 Dijkstra Dennis 1 -9