Wepperkes -moandei-

Wepperkes -snein-
31 maart 2006
Grafe foar it skoreboerd
4 april 2006

C1
Klaas Pompstra berjochtet oer C1 . Sij hiene in maklike wedstryd tsjin Blauw Wit C2. Welke opstelling sij hiene en wa ’t al dy doelpunten makke kinne jim hjir lêze

Doelpuntenlist
De toppers skoorden hast allegear. Ype en Wichard jouwe elkoar net folle ta. Sjoch hjir foar
de komplete list.

1 april
Net allinne Jeroen waard er sneon tusken nommen, ek de reizgers yn de trein fan Ljouwert nei Snits. Yn de buert fan Boazum remt de trein ôf, riidt hiel langsum troch wylst de masjinist omropt: “Ik riidt efkes wat langsumer want at jim no oan de rjochter side ta it rút út sjogge, dan sjogge jim yn it lân it skiep mei 5 poaten rinnen.”
Foar mear leuke 1 april grappen kinne jim
hjir sjen.

Foto ’s BCV 1 – SDS 1
Wa ’t sneon wat foto’s makke hat by BCV 1 – SDS 1 mei se wol maile nei info@vv-sds.nl.

Wedstrijdverslag Lemmer F1 – SDS F2, zaterdag 1 april 2006.

We moesten zaterdag 9 uur in Lemmer voetballen

We gingen om 7.45uur weg uit Oosterend.

Om 8.15 uur waren we al in Lemmer.

We hadden heel veel zin om te voetballen.

De wedstrijd was heel goed.

We speelden heel goed over.

We hebben met 7-1 gewonnen .

Ik heb zelf  2 doelpunten gemaakt .

Misschien worden wij wel kampioen.

                 Matthijs

Skoreboerd
At je net better witte dan soene je sizze se binne op de Skoalleseize al dwaande mei de nije kantine. Der stiene sneontemoarn 2 graafkraantsjes, der wiene kabels, der wie
betonizer en der wiene in oantal tige aktive minsken fan de Skoalleseize en SDS. En dat allegear foar it skoreboerd dat aansens in opfallend plak ynnimme sil. 
 

 

Oh nee!
Sommige minsken hawwe altiten fan dy nuvere ûngelokjes. Dit soe by foarbield Jos Zonderland oerkomme kinne(klik hjir).

Borst oer Mourinho
Hugo Borst kin altiten aardich seure by Sport aan tafel. Hy kin dan ek mar better skriuwe. Hjir in prachtige column oer José Mourinho.