Grafe foar it skoreboerd

Wepperkes -moandei-
2 april 2006
Wepperkes -tiisdei-
4 april 2006

Ôfrûne sneon is der in begjin makke mei it plaatsen fan it nije skoreboerd. Hjir komt nogal wat by sjen. Der moatte djippe gatten groefen wurde dy ’t fol stoarten wurde sille mei beton om de swiere konstruksje drage te kinnen. It is dan ek net samar foarelkoar. Hooplik stiet it skoreboerd der foar it ein fan de kompetsyje.


Grafe, grafe, grafe….


It skoreboerd moat al rjocht komme te stean.


Dit skept wat hurder.Roel besjocht it efkes fanôf it fjild.


Geert skept it leafst gewoan mei de skeppe.


Abe Jan jout Geert ynstruksjes.


Net yn ’t gat falle!