Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
25 maart 2006
Burgum, wij komme der oan !
26 maart 2006

Fan in oare side
Ek yn Drylts steane de mantsjes fan F5 flink yn de belangstelling. Sjoch dizze 
prachtige fotoreportaazje fan SDS F5 – YVC F5 , makke troch in Dryltster.

Kampioen?
Mooglik hat SDS 1 sneon ferlern fan de takomstige kampioen fan de 1e-Klasse. Tenminste as je de man fan Topamateurvoetbal.nl leauwe moatte. Klik hjir foar syn ferslach.

SDS 3 wint wer
SDS 3 hat sneon mei 3-1 wûn by Berltsum. Dit kear in ferslach fan flagger Ivo “Dolstra” Donath(klik hjir).

SDS F2    RES F2          6-1
Zaterdag 25 maart moesten wij tegen RES. De eerste helft was RES nog heel goed want het stond toen nog maar 1-0 voor ons. Ik heb zelf de goal gemaakt.
De tweede helft waren wij heel goed. Haptamu, Matthijs, Bote, Jacob en Watze Jacob maakte allemaal een goal. Leuk voor RES dat zij ook nog een goal maakte. Het was erg leuk en we hebben goed gevoetbald. Mijn heit was scheidsrechter en dat vond ik wel leuk.
Maar een keer niet want hij floot niet toen een op mij een overtreding maakte.
Frank Bervoets

Nammen
Jan Weijer wist him noch eksakt te herrinnerjen wa ’t der op freedtejûn 22 maaie 1992 allegear op de foto stienen fnei(of foar?) de wedstryd tusken SC Heerenveen en SDS 1. Dit wienen sy neffens him:

Klik
bovenste rij:                      onderste rij:
1. Piet de Jong                   1. Remco Bervoets
2. Hielke de Vries                2. Auke Hiemstra
3. Klaas Westra                  3. Gerrit Terpstra
4. Anne Brouwer                 4. Douwe Schaafsma
5. Gerben Huitema              5. Wouter Hylkema
6. Tsjomme Wijnia               6. Jan Weijer 
7. Egbert Bootsma              7. Geert Huitema
8. Tjeerd Dijkstra               8. Edien Zukich(testspeler)
9. Marco Roelofsen             9. Richard Gouloozen
10 Renee Groen                 10. Daan Boersma(grens)
11Jappie Wijnia                 11.Douwe Foekema(scheids)
12 Lubbe van Dijk              12. F van der Werf (grens)
13 Douwe Durk Reitsma
14 Rients Smeding
15 Peter Sijbesma
16 Floris Hiemstra
17 Zilko Samardzic (testspeler)
18 Jan de Visser
Op de boppeste rij sjogge jim tusken Egbert en Tseard ek noch de krultsjes fan Leeroy Echteld.
Foppe de Haan wie yn 1992 noch net yn bield by SC Heerenveen. Fritz Korbach wie doe noch trainer.
SC Heerenveen hie dizze wedstryd net safolle spilers. It wie sels sa dat yn it lêst fan de wedstryd Aldo Swager(keeper) sels ynfalle moast as spits. Hy stiet net op dizze foto.

Wa moat mei nei it WK?(4)
Hoe tichterby it WK komt hoe mear fuotballers fine dat sy yn de seleksje heare fan it Nederlâns alvetal. Neffens ús moat ek dizze ex-Ajacied mar mei(klik hjir).