Evenementen in november 2022

Midwintercup 2006
11 januari 2006
Wepperkes -sneon-
14 januari 2006

Wa wint de Midwintercup?
Wa wint neffens jim de Midwintercup 2006? Set it op it prikboerd fan Drs. Vijfje(klik hjir).

Wer los!
Wy hawwe heard dat inkelde bikkels fan SDS 1 fannejûn foar it earst wer bûten traine sille. It duorret mar in oerke om net kâld te wurden.

Johan
Wa ’t noch jild oer hat fan syn krystbonus hat miskien belangstelling foar dit sjurt(klik hjir). Is it miskien wat foar yn de nije kantine? 

SDS 2 oefent (bûten!)
Mei de midwintercup en it volleyballen soenen je hast sizze der is oars neat mear te belibjen.
Mar foar SDS2 stiet der in oefenwedstriid op it programma.
Sneon om 12.00 yn Snits, spylje wij tsjin ONS2.
Ús fêste kreften, Jan S en Willem winskje wy succes! Wy rekkenje der op dat de finales helle wurde, sawol foar SDS1 en SDS2.
Hjir de selektie fan SDS2:
Remco, Syb, Robert, Gerrit, Stefan, Tymen, Hjalmar, Jelte, Ruurd, Bote, Sjoerd, Pieter, Arjan en Gerlof
Groetnis, Klaas

In jongesdream komt út
“Soene wij dalik ek
sa’n soarte filmke sjen bij Omrop Fryslân” freget Sjoerd van Beem him ôf. At Hindrik fan SDS nei Sneek giet bygelyks.

In jongesdream komt út(2)
Wat bard der as Hendrik de Jong by Snits de iene nei de oare makket en Samaras giet fan SC Heerenveen nei Arsenal???

Ûnder de knibbel
De Grinser heren fan Drs. Vijfje krije it Frysk hieltiten better ûnder de knibbel(klik hjir). Hjoed(of moarn) kinne jim yn de Ljouwerter Krante in artikel fine oer dizze futsallende studinten.

A en B junioren yn hal
Kommende sneon hawwe de A en B junioren harren jierlikse ûnderlinge toernooi. Dit begjint om 18.30 oere jûns. Sy kinne oerdei dus moai efkes nei Frentsjer.

F5
Ek dit jier sil nei de winterstop in F5 team dielnimme oan de kompetysje. Hoe’t it komt mei de yndieling is noch net bekind.
Dit binne de jongste F leden fan SDS en sy sille yn F4 of F 5 spylje.

J.D. Breeuwsma Hegenserleane 5 EDENS
Andries Kingma Hottingawei 22 WOMMELS
Martijn Hoogerwerf It String 7 ITENS
Ype Bakker Sudhoeke 1 WOMMELS
Rients de Boer Skippersbuorren 15 Easterein
Jesse De Jong Bourren 22 Hidaard
He Ke Vin Swingoerd 16 Wommels
Tom De Rechter Hearedyk 1 Itens
Olger Postma Molmawei 4 RIEN
Tsjerk Lanting Terp 28 Wommels
Sybren Bootsma Wynserdyk 33 Easterein
Idsert Wijnja Hofkamp 46 WOMMELS
Johannes Bruinsma De Homeie 23 WOMMELS
Roan Petra De Streek 20 Easterein

Battle of the Sexes
Jim koenen it juster ek lêze yn de Ljouwerter Krante:

Letter mear!!