Midwintercup 2006

Wepperkes -tongersdei-
11 januari 2006
Wepperkes -freed-
12 januari 2006

Sneon gean yn Frentsjer de finalerondes fan de Midwintercup fan start. Foar it earst sille hjir 2 ploegen fan SDS oan meidwaan. By de froulju docht Akke-Rixt Sysling(freondinne fan Pieter Kamstra) mei by ONS. Helje dus sneontemoarn alfêst mar foar de hiele dei broadsjes, want je kinne je de hiele dei wol fermeitsje yn de Trije.
Hjirûnder de seleksjes fan SDS 1 en 2 en it programma foar sneon. Opfallend by SDS 2 is dat Floris meidocht ynstee fan Hendrik de Jong.


Seleksje SDS 1: Seleksje SDS 2:
Jan-Simon Marten
Feite Jacob-Klaas
Harm Tseard H
Tsjipke Floris
Anne Mark
Peter Skelte
Robert Dirk-Yde
Willem
Programma Midwintercup:
poule A
Blauw-Wit 2
Dokkum 1
SDS 2
Workum 1
Drs. Vijfje 1
Vloer 1:
A   9.30 uur Dokkum 1 Drs. Vijfje 1
A   9.45 uur SDS 2 Workum 1
A 10.00 uur Drs. Vijfje 1 Blauw Wit’34 2
A 10.15 uur Workum 1 Dokkum 1
A 10.30 uur SDS 2 Blauw Wit’34 2
A 10.45 uur Workum 1 Drs. Vijfje 1
A 11.00 uur Dokkum 1 SDS 2
A 11.15 uur Blauw Wit’34 2 Workum 1
A 11.30 uur Drs. Vijfje 1 SDS 2
A 11.45 uur Blauw Wit’34 2 Dokkum 1
Poule H:
ONT 1
CSL 1
Cambuur ’69 1
SDS 1
The Point 1
Vloer 4:
H 12.00 uur CSL 1 the Point 1
H 12.15 uur Cambuur’69 1 SDS 1
H 12.30 uur the Point 1 ONT 1
H 12.45 uur SDS 1 CSL 1
H 13.00 uur Cambuur’69 1 ONT 1
H 13.15 uur SDS 1 the Point 1
H 13.30 uur CSL 1 Cambuur’69 1
H 13.45 uur ONT 1 SDS 1
H 14.00 uur the Point 1 Cambuur’69 1
H 14.15 uur ONT 1 CSL 1
Vervolgprogramma:
14.30 uur Poulewedstriden Dames
16.30 uur pauze 
16.45 uur Loting 1e k.o.-ronde mannen 
17.00 uur Knock-out wedstrijd mannen
17.15 uur Knock-out wedstrijd mannen
17.30 uur pauze 
17.45 uur Loting 2e k.o.-ronde mannen
17.45 uur loting 1e k.o.-ronde vrouwen
18.00 uur Knock-out wedstrijd vrouwen
18.15 uur Knock-out wedstrijd mannen
18.30 uur pauze
18.45uur Loting halve finales
19.00 uur Halve finale mannen
19.15 uur pauze
19.30 uur Finale vrouwen
20.00 uur Finale mannen


Mei tank oan Drs.Vijfje(klik hjir)