Wepperkes -freed-

Wepperkes -tongersdei –
9 november 2005
Seleksjes foar sneon.
11 november 2005

In hert ûnder de riem
Sportyf en bestjoerlik is Cambuur sa fier sakke dat wij net oars konstateare kinne dat it “âld papier” nivo berikt is. Dêrom in oprop oan SDS-ers mei in Cambuur hert (hoe lyts dat ek is) om jim âld papier beskikber te stellen foar Cambuur. Wy sille it goeie foarbyld mar jaan en hawwe al in pakketsje klear lizzen. Jim kinne se ynleverje bij de echte Cambuur supporters lykas Klaas de Haan, Erik Haitsma, Rients Smit of Marcel Frankena.
hspace=0

Nije sjurts
Mei it setten fan in hantekening ûnder it it kontrakt troch foarsitter Rienk Wiersma en sponser Siep Boonstra , is oant 2008/2009 SDS fersekere fan de stipe fan haadsponser American Base yn Boalsert.

De kreaste jonges fan de A-seleksje mochten it nije sjurt ûnder it âlde sjurt weihelje en sjen litte oan de seal.

De efterside fan dit prachtige sjurt wurdt opsierd mei de namme fan ko-sponser Hanzedruk ek út Boalsert.

Foar doelman Remco Brouwer wie der fansels in moai “ûnpassearbaar” blau sjurt

SDS 1 – Holwierde 1
Kommende sneon moat SDS, de klup út dat lytse doarp Easterein it opnimme tsjin Holwierde de klup út dat lytse doarp
Holwierde  (gem. Delfzijl) . Want ek dêr wenje mar sa’n 1000 minsken. En werom soe SDS mei wat Wommelsers, in Mantgummer, in Kûbaarder en in Dronrypster net winne kinne fan dy klup?

Wedstrydsponsers
Kommende sneon spilet SDS tsjin Holwierde. Der binne ek dizze kear wer twa sponsoren.
hspace=0
en


Seleksjes foar sneon
Letter hjoed kinne jim hjir de seleksjes fan de senioaren en A1 fine foar moarn.

Vacature
Wij zijn op zoek naar een flinke jongen die een halve dag in de week bij ons wil werken. Het gaat om magazijnwerkzaamheden. Het is niet op vrijdagmiddag. Dus ben je tussen de 17-19 jaar en wil je wat bijverdienen mail dan hierheen(klik
hier).
Torotex BV
Wommels