Seleksjes foar sneon.

Wepperkes -freed-
10 november 2005
Programma-útslaggen 12 nov.
12 november 2005

Hjir de seleksjes foar de senioaren en A1 foar harren wedstriden fan moarn.

De wedstriid fan SDS 2 tsjin Genemuiden 3 is ôflast. Genemuiden hat te min spilers.

SDS 1:
Remco, Jacob Klaas, Ruurd, Floris, Anne, Robert, Tsjeard, Mark en Henk, Skelte, Dirk Yde, Hendrik, Feite en Jeroen.
 
SDS 2:
Ôflast!!

SDS 3:
Sjoerd, Wichard, Anko, Lieuwe M, Gearard, Jeroen, Theo, Remco, Harm, Wouter, Jappie en Jan.

SDS
4:
Jaap, Ids, Bertus, Ype B, Sipke, Aant, Trienus, Piet, Roel, Ype T, Stoffel, Jelle en Tjeerd.

SDS
5:
Pieter, Rudy, Johannes, Geert, Jeroen, Pieter, Lieuwe, Gerlof-Jan, Bas W, Bas H en Rinse.

SDS A1:
Korné, Sybren, Redmer, Arjen, Douwe, Ralph, Pytrik, Erwin, Jildert, Jelmer, Feiko, Johannes en Geert.

Wa binne der net:
Harm (mei de bêrn nei Sinterklaas)
Tsjipke (lêst fan de nekke)
Gert-Jan (mei broer Auke en de bêrn nei Sinterklaas)
Durk de Jong (bekomme fan ’t trainen fan tongersdei)
Jos (skorst)
Remco van Dijk (lêst fan ’t each)
Pieter K.(lest fan ´e tean en ferstoppet him foar Sinterklaas)
Dennis (komt nei de winterstop wer)
Sybren (gipspoat)
Gerrit T. (bekomme fan ’t trainen fan tongersdei)
Durk O. (lêst fan ’t kût)
Auke (sjoch Gert-Jan)
Syb (ferstoppet him foar Sinterklaas)
Jehannes (blessure en fêste supporter fan a1)
Bauke (slach fan´e swipe yn´t koet)
Andrew (by beppe op´e jierdei)
Malcolm (ek nei it feest fan beppe)
Paul (spylje mei it korps)

Wa binne der noch mear net en wêrom? Mail it nei info@vv-sds.nl!