Evenementen in december 2022

Foarlopige seleksje FC Wommels
14 juni 2007
Wepperkes -moandei-
18 juni 2007

Fan herte lokwinske!
De futsallers fan Exstador út Harns binne der yn slagge om te promoveren nei de 1e-Divisie. Dit is in knappe prestaasje. Sy wûnen yn de beslissingswedstriden tsjin Blauw-Wit ’34 beide keren.

Kompetysje-yndielingen
Op Voetbalnoord steane ynmiddels alle kompetysje-yndielingen fan alle standaardteams. Hjir stiet dus ek de yndieling op foar de 2e-Klasse K, de Klasse wêr ’t SDS 1 yn útkomt. Ien klup is wat opmerklik. Net Heerenveense Noys, mar Wieringermeer sit yn de 2e-Klasse K. Wy freegje ús ôf as dit wol kloppet(klik
hjir). It blykt no echter ek op de webside fan de KNVB te stean(klik hjir). Soe it dan dochs wier(ingermeer) wêze?

Tichelman stoppet
Jehannes Tichelman jout oan dat hy stoppet by SDS:
Volgend jaar woon ik niet meer in kubaard (brasil de la frisiliandoe), helaas ben ik genoodzaakt om een andere club te zoeken… ik wens jullie heeeeeel veel succes met voetballen (Akka ‘3000 )…. SDS is een mooie club,
het derde redt zich wel (mooi team!!!) , het tweede kan lekker vrij voetballen (de degradatie is misschien zelfs een opsteker, zeker voor de jongere spelers)… Het eerste kan kampioen worden.. ga daar dan ook echt
voor…!…!….(nieuwe kantine, haleeeeeeeee.. wordt VETTE shit…….)
heel veel PLEZIER met de bal haha……… ik heb nu een feestsje
(geslaagd)……
dus……….. genoeg gebrabbel en gelul, het is al laat…..
MAZZELSSS….  en tot ziens allemaal

Anekdoate
Foar de jubileumtreffer binne wy noch op syk nei opmerklike anekdoates oer SDS’ers. Witte jim noch wat, mail dan nei
info@vv-sds.nl.

Poll: Wol of net?
Bert van Marwijk is juster oansteld as nije trainer fan Feyenoord. Hy hat lang twifele, mar doart it no dochs oan. Docht Feyenoord der goed oan om Van Marwijk oan te stellen as nije trainer of net?(klik hjir).

Rektifikaasje
Fansels soe Stoffel nea op in ûle sjitte(sjoch wepperkes -woansdei-). Dit soe minskenlibbens kostje………………

Jimme miene mar wakker dat ik alles del sjit wat fleane kin mar sa is ’t fansels net. Wat der sjitten wurdt is (it leafst) om te iten en fjirder binne it dingen dy skea bringe en dy de boeren sa min mooglik sjen wolle. Sjochst my al stean seker by Belgie/Finlân, in skot hagel op de goal, de Hoarnûle fljocht it stadion miskien noch wol trije rûntsjes om en efter de goal lizze in fiiftich man dy lêst fan de hagel krigen ha en moatte foar leadfergifting nei it sikenhûs!!!
Hjir in foto, nommen mei myn eigen digitale en ha ek noch in pear op it normale roltsje stean, fan in Hoarnûle mei syn twa jongen en dit is yn Easterein, yn in rûkenêst!!!!!
In machtich moai gesicht en omdat ik wist dat hja der wiene kaam ik iens yn ‘e wike te sjen wêr hja wiene en úteinliks kamen hja my ek noch oer ’t mot want hja wiene al sa grut dat hja al útfleane soene.
St.


Jammer
Sommige dingen kinne je better oerlitte oan de “meester” sels(klik hjir)……..Freegje Daan Boersma mar.

Riquelme
Boca Juniors wûn fan ‘e wike yn de earste finale fan de Copa Libertadores mei 3-0 fan Gremio(klik hjir). Fansels wie de grutte man fan Boca Juniors wer Juan Roman Riquelme. Folgend jier giet hy wer nei Europa(Villareal). Wy hoopje dat hy nei in grutte klup gean sil en dat wy him eltse wike bewonderje kinne, want hy is echt Super!!!(klik hjir).

Nei it wykein mear weppers. Ik gean no te hollebatsen(klik hjir)!