Foarlopige seleksje FC Wommels

Wepperkes -woansdei-
12 juni 2007
Wepperkes -freed-
14 juni 2007

Ek justerjûn wie de opkomst matich(6 man) by de training fan FC Wommels. As reaksje hjirop hat de koach fan FC Wommels rigoereuse maatregelen naam. Hy hat neat mei dizze “I-Pod-generaasje” en kiest foar de âlde fertroude mannen. De SDS-mannen dy ’t noch witte wat mouen opstrûpe is. Wy binne benijd nei de reaksjes tidens de Wommelser feesten. Dit sil wol wat teweeg bringe. Mail jim reaksje nei info@vv-sds.nl.

Foarlopige seleksje FC Wommels foar de wedstryd tsjin Easterein op freed 24 augustus:

Lolke Hofstra

Daan Boersma

Theunis Boonstra

Minne Sjoerd Bouma
Jan Weijer

Tjalling Haakma

Lieuwe Hoitinga

Ate Vellinga

Siepie Visser

Meinte Wesselius

Piet de Jong

Kick Smit

Pier Zijlstra

Tsjalke Pander

Appie Postumus

Sjoerd Postma

Cor Postmus

Chris Postma

 

Coach: A. Brouwer.

Verzorger: L.H.J. Bogstra

Grens: Daan de Hoop

Wy binne benijd wat Easterein hjir tsjinoer set.