Wepperkes -freed-

Wepperkes- tongersdei-
2 augustus 2006
Wepperkes -sneon-
5 augustus 2006

Oefenprogramma SDS 3
It oefenprogramma fan SDS 3 is ek klear. Klik
hjir om it te besjen.

Keatsprofessor
Oebele Anema is de grutske besitter wurden fan it boek fan Pieter Breuker mei de oansprekkende titel Boppe. Fan herte.

Noch in pear foto’s fan op de PC keatsende SDS-ers.

Feite konsintreart him oan de opslach….

Feite mocht nei ôfrin foar de kamera  útlizze hoe’t je dat dogge: tarisse yn Kanada en dan sa goed keatse.


Marten Faber krijt fan ús de earste priis wat it tenue oangiet. Syn SDS sokken foelen echt op

Lêste WK?
Nije wike begjint it fuotbaltrainen wer. Op tiisdei en tongersdeitejûn. Betsjut dat it iepen WK foarbij is? At dat sa is dan is it spitich dat er de lêste kear wat minder wiene as oars.
Hendrik, Harm, Gerlof Jan, Ate Feike en de beide PC keatsers Erik en Dirk Yde. It foardiel wie fansels wol dat se allegear op ien foto pasten.