Wepperkes

Kenniskwis (5)
4 februari 2004
Futsal: SDS 1 wint krekt fan Espel
5 februari 2004

Hjir noch wat nijtsjes:

Wer ferlern
SDS 1 hat moandeitejûn syn oefenwedstriid tsjin Trynwâldster Boys op kuenstgers mei 4-0 ferlern. Mear kin ik der net oer skriuwe>

Aant is fallen!
Dat Aant raar fallen is koenen jimme lêze op ús webside. Dat hy it goed makket is wol dúdlik want oars hienen jimme it hjir net lêze kinnen. Wy wolle hjirby noch efkes melde dat dit gat allinne foar Aant wie, mar dat wy noch gjin tiid hân hawwe om it gat te tichtsjen. Pas dus op by Durk foar hûs!!

It flagje fan Aant syn fyts is krekt net te sjen.

Winterstop?
Op www.voetbalnoord.nl stie in stik oer de winterstop sa at wy dy no kinne. Yn januari elke wike in ynhelwedstriid dy ’t úteinliks wer ôflast wurd. It foarstel fan in skriuwer fan VV Leek Rodenburg betocht it folgende:

De nieuwe speeldagenkalender voor het seizoen 2004/2005 is weer bekend. De speeldagen in de winterperiode zijn altijd een hot item. Ook in de nieuwe planning zijn er in de maanden december, januari en februari maar liefst 6 inhaalweekenden gepland. Dit is altijd funest voor de planning van een club. De helft van de tijd gaan de wedstrijden niet door, maar je moet telkens wel alles regelen. Waarom nou niet een iets langere winterstop, zodat je weet waar je aan toe bent, zoals bij de B-categorie wel is gebeurd. Een in mijn ogen redelijk schema zou kunnen zijn:

11/12 dec. 2004 wd. 13
18/19 dec. 2004 winterstop
25/26 dec. 2004 winterstop
1/2 jan. 2005 winterstop
8/9 jan. 2005 winterstop
15/16 jan. 2005 winterstop
22/23 jan. 2005 winterstop
29/30 jan. 2005 wd. 26/beker/inhaal
5/6 feb. 2005 wd. 25/beker/inhaal
12/13 feb. 2005 wd. 23/beker/inhaal
19/20 feb. 2005 beker/inhaal
26/27 feb. 2005 wd. 14
5/6 maart 2005 wd. 15
enz.

Op deze manier ben je een week eerder klaar en begin je een week later. Er blijven vier inhaaldagen over en dat zou toch voldoende moeten zijn.
Ik hoor altijd iedereen over dit onderwerp klagen, maar er verandert nooit iets. Of zijn er veel clubs die het wel prima vinden zo?? Ik ben benieuwd naar reacties.

Jimme reaksjes kinne jimme kwyt oan : René Jonkman