Wa wint Cauberg-Cauberg 2006?

Wepperkes -sneon-
12 augustus 2006
Wepperkes -moandei-
13 augustus 2006

Wa wint dit jier Cauberg-Cauberg?
Wurdt it lykas yn 2005 Dirk-Yde Sjaarda of is der in outsider dy ’t der mei de giele trui fan troch giet?
Folgende wike sneon sille wy it sjen.

Fansels kinne jim hjir op de SDS-side in foarspelling dwaan oer wa ’t der op it podium komme. Wy wolle dus de earste 3 fan jim witte. Foar de winner fan dizze pool leit der in skitterende cd klear mei allegear fytsferskes lykas dizze(klik hjir).
Mocht der net in winner út de bus komme dan wolle wy graach antwurd hawwe op de bonusfraach. Dit is:
Wa wurdt der lêste?

Sjoch hjirûnder foar de list mei fytsers en mail jim foarspelling nei
info@vv-sds.nl!


Rugnr. Naam Bijnaam
1 Dirk-Yde Sjaarda Basso
2 Samme Overal Dierckxsens
3 Stefan van Krimpen Vinokourov
4 Anne Stenekes Museeuw
5 Peter Sijbesma Rooks
6 Jan-Simon Jelsma Leipheimer
7 Dirk de Jong Rasmussen
8 Harm-Auke Dijkstra Pantani
9 Robert Sijbesma Chiapucci
10 Marten Faber Abduchaparov
11 Jeroen Brouwer Cipollini
12 Marco Hoekstra Hushovd
13 Abe-Jan Stegenga Vandenbroucke  
14 Pieter Sijbesma Boogerd
15 Tsjipke-Klaas Okkema Di Luca
16 Robert Hoekstra Landis
17 Rene Velzen Weening
18 Gerben Bootsma Schleck
19 Donny Okkema Hincapie
20 Wilbert de Boer Tankink
21 Hendrik Kuiper Menchov
22 Hessel Stegenga Posthuma


Hjir alfêst inkelde foarspellingen:
Wa?   It poadium:
Willem W: 1 Samme Overal
  2 Dirk-Yde Sjaarda
  3 Gerben Bootsma
Bote S: 1 Samme Overal 
  2 Dirk-Yde Sjaarda 
  3 Donny Okkema Dit wie it poadium fan foarich jier.