Utslaggen sneon 5-11

Seleksjes sneon 5-11
4 november 2011
Weppers snein 6-11
5 november 2011

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700 

9:00 SDS D1 – JV Bolsward D1  1-8
9:00 SDS E1 – Heerenveense Boys E3  2-4
9:00 SDS E2 – QVC E1  1-14
10:10 SDS F1 – Balk F2  1-1
10:10 SDS F3 – GAVC F6  2-1
10:15 SDS C2 – Makkum C2  2-4
11:10 SDS D3 – FVC D3  2-6
12:00 SDS 4 – Blauw Wit ’34 10  0-7
12:30 SDS 5 – Tzum 2  2-1
14:30 SDS 1 – Veenwouden SC 1  1-0
14:30 SDS 3 – Makkum 3 g.n.t. 
9:00 NOK B1G – SDS B1  2-5
9:00 Oosterlittens E3 – SDS E3  8-0
9:00 NOK E2G – SDS E4  2-3
9:00 Makkum E3 – SDS E5  1-4
9:00 Heeg F4 – SDS F4  12-0
10:30 Zeerobben D4 – SDS D2  1-1
11:00 Hielpen C1 – SDS C1  2-4
11:15 Annaparochie St. MC1 – SDS MC1  0-0
11:30 NOK A1 – SDS A1  8-1
12:45 Oudega DA1 – SDS DA1  g.n.t.
14:30 Minnertsga 2 – SDS 2  3-2

SDS 1 – Veenwouden 1
At je krekt foar tiid in doelpunt meitsje dan jouwe je de tsjinstanner net echt tiid om wer gelyk te meitsjen. dat wie it ferhaal. In wedstriid mei in soad goeie bedoelings mar oan beide siden fierstentemin echte kânsen. At it 0-0 bleaun wie dat hie elkenien dêr wol frede mei hân.  Mar Ewout de Boer hie wat oars yn it sin. Earst loftsefter, yn de twadde helte op it middenfjild en hij rûkte syn kâns. Minút 89 skoarde hij de 1-0.

Minnertsga 2 – SDS 2   3-2
Wat wij der fan heard hawwe is dit: Arjen Los skoarde twa kear en R. Sijbesma miste in strafskop.

SDS 4 – Blauw Wit 10    0-7
Tsja………

SDS 5 – Tzum 2     2-1
Bij SDS 5 is fertrouen yn eigen kinne hiel grut. It wie allinne in kwesty fan ôfmeitsje. Dat die Peter Sijbesma yn de twadde helte. Hij skoarde twa kear. Tzum die noch wat werom mar de koprinner bliuwt de koprinner. Fansels komt der noch in ferslach.

Hielpen C 1 – SDS C1
Hielpen uit, altijd lastig. Op het veld waar Remco ooit zijn voetbaldebuut in het eerste van CSL maakte met een droomgoal, ging het de C1 mannen moeizaam af vandaag. Na de tweeweekse onderbreking pakten de mannen de draad maar minimaal op. Een lucky goal van Matthijs (absoluut man of the match met 3 goals) verbloemde defensief en tactisch zwak spel van de zwartbroeken (met oranje rand.) Hielpen knokte zich terug met fysiek spel. Na een donderspeech in de pauze kwam SDS als een raket het veld weer op. Tot in de tenen geladen werden alle fouten van Hielpen afgestraft en werd goed druk gezet, wat twee goals opleverde. Hielpen spartelde nog even tegen, maar de wonderschone goal van Matthijs maakte aan hun illusies definitief een einde 2 – 4. Fysieke tegenstanders maken het ons wel lastig, dat blijft een kwetsbare plek, maar wel weer een overwinning! Volgende week Tzummarum thuis, ook altijd lastig? We ‘ll see! 
Tjerk

SDS E1 – Heerenveense Boys E3        2-4
De Boys út it Fean steane strak boppeoan mei in heech doelsaldo. Mei 2-4 kamen se suver goed wei yn dizze wedstriid. In prima partij fan SDS E1 wêr’t op lêst hiele grutte kânsen der foar soargen dat der efkes hoop wie op in gelykspul. De hiel ploech fertsjinnet in grut kompliment en it applaus nei ôfrin wie foar harren. Hendrik van der Eems skoarde beide doelpunten.

NOK E2G – SDS E4 2-3
SDS E4 stie sawol mei 1-0 as mei 2-1 efter mar fochten harren as liuwen hieltiten werom yn de wedstryd. Grutste “liuw” wie Douwe-Jan Vellinga. Hy makke alle trije SDS-goals.


Letter mear!