Seleksjes sneon 5-11

Weppers freed 4-11
4 november 2011
Utslaggen sneon 5-11
4 november 2011

Hjir de seleksjes foar sneon 5 novimber:

SDS 1 – Veenwouden 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Jacob-Klaas, Jildert, Wytze, Arjan, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Jacob von W. en Dirk.
Flagger: Sjoerd van Beem

Minnertsga 2 – SDS 2
12.45: fuort
14.30: fuotbalje
Ayanle, Johan, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Jan Simon, Arjen, Syb, Anne, Jort, Robert, Sjoerd R. en Thor.

SDS 3 – Makkum 3 giet net troch

SDS 4 – Blauw Wit 10
11.14: der wêze
12.00: fuotbalje

Bram, Jelte, Jelmer B., Steffen, Broer Jacob, Gert-Jan, Sytse, Pytrik, Doede K(?), Andries, Thomas, Bauke Jan, Eeltje, Wouter-Jan, Martijn, Doede S., en Peter S.

SDS 5 – Tzum 2
11.49: der wêze
12.30: fuotbalje
Lieuwe v.d. B, Bertus, Wichard, Harm-Auke, Rudy, Tseard, Gert-Jan Hiemstra, Christiaan, Hans, Peter Sybesma, Ype, Frans-Pieter, Pieter-Lieuwe, Willem V. en Ronny.

Wa binne der eins allegear net:
Grietzen (revalidearet nei stikkene knibbel)
Dylan (stoppe)
Erik (lêst fan de wreef)
Tsjipke (skorst)
Henk (hamstring)
Jelmer (op oefening)
Redmer (blesseard)
Dennis (yn syn nije hûs yn Frjentsjer oan de gong)
Hendrik de J. (revalidearet nei operaasje oan achillespees)
Harm-Jan (stoppe)
Sytse K. (hamstring)
Willem (konten woskje)
Hendrik E. (revalidearet nei skourde inkelbannen)
SDS 3 (mei de froulju nei de stêd of te bowlen)
Jan M. (lêst fan de neiweeën fan it WK)
ensfh.