Utslaggen sneon 4-9

Seleksjes sneon 4-9
1 september 2010
Weppers snein 5-9
4 september 2010

Hawwe jim wat te melden oer ien fan dizze wedstriden sa as de útslach of in bysûnder foarfal mail it dan nei dizze adressen

    útslach
9:00 SDS E2 – CVVO E4  1-7
9:00 SDS E4 – Akkrum E3  0-14
9:00 SDS F2 – Woudsend F1  1-2
10:00 SDS F3 – CVVO F6  5-1
10:00 SDS F4 – OudegaHJSC F4  2-8
11:00 SDS B1 – SneekWit-Zwart B2  6-1
11:10 SDS D4 – Zeerobben D6  2-5
11:15 SDS D3 – Oldeboorn D1  7-4
12:30 SDS 2 – Leeuw. Zwaluwen 2  1-4
12:30 SDS DA2 – SDS DA1  0-6
14:30 SDS 5 – CVVO 6  8-3
14:30 SDS A1 – CVVO A1  0-7
16:30 SDS 4 – Delfstrahuizen 4  6-0
16:30 SDS 6 – Zeerobben 5  2-0
     
9:00 Zeerobben D2 – SDS D2  14-0
9:00 Gorredijk F1 – SDS F1  23-0
9:30 AVC C1 – SDS C1  5-1
10:30 Woudsend C1 – SDS C2  ôflast
10:45 RES D1 – SDS D1  7-0
11:45 CVVO E8 – SDS E5  4-3
12:00 NOK 2 – SDS 3  6 septimber 20.00
14:30 Heerenv. Boys 1 – SDS 1  2-0

Heerenveense Boys 1 – SDS 1   2-0
Gjin doelpuntenmakkers oan SDS side wol ien (
ûnterjochte) reade kaart foar Jaap Toering. Hendrik de Jong naam Jap syn plak oer, mar koe net foarkomme dat de Feansters 2 goals makken. SDS hie rjocht op in puntsje hân, mar spitich genôch rûn dit wat oars.

SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 2   1-4
Bij it skoft wie it 1-1. Mar nei it skoft setten de Ljouwerters efkes oan en waard it 1-4.
Robert Sijbesma skoarde.

SDS 4 – Delfstrahuizen 4     6-0
In klinkende 6-0 oerwinning. Doelpunten wiene der fan  Ronnie (2), Johan 3 en Hendrik 1.

SDS 5 – CVVO 6    8-3
It talrike publyk krige in doelpuntrike wedstriid te sjen. 8 doelpunten dy’t makke waarden troch Pieter Kamstra (2), Jappie Wijnia, Christiaan Hoekstra, Harm Auke Dijkstra (3) en in edeetje. Der waard ek in strafskop mist. Moarn de foto.

SDS 6 – Zeerobben 5     2-0
Moai begjin fan SDS 6. Bouke Jan Plantinga en Sytse Hibma skoarden.

SDS Da 2 – SDS Da 1     0-6
In streek derby dy’t royaal wûn waard troch Da 2. Doelpunten fan Sieta (2), Geeske en Jitske (3)


Woudsend C1 – SDS C2 is ôflast
SDS C2 speelt niet, helaas hebben ze door kaatsactiviteiten te weinig spelers.
André Vink

RES D1 – SDS D1  7 – 0 
Een wedstrijd waarin bleek dat we met elkaar nog het nodige te leren hebben. 7 treffers tegen en 0 voor. Eén van de weinige hoogtepunten: De zon scheen de hele wedstrijd.
Tjerk

Zeerobben D2 – SDS D2 14 – 0
Een wedstrijd om maar snel te vergeten.
SDS spelers moesten nog wennen aan hun posities in het veld en om op het grote veld te spelen, terwijl Zeerobben al drie beker wedstrijden had gespeeld en er dus al beter op elkaar waren ingespeeld. 
Willem H.

CVVO E8 – SDS E5 4-3
Sneon hat E5 harren earste wedstriid balle yn Lemmer. It wie spitich dat Joris, Joshua en Johannes fuort al net mei koene, mar gelokkich ha we beste fersterking fan Sytse en Steven ùt E3 krigen, bedankt hjir foar! E5 is in hiel ny gearstald team mei wat ” belearde “spilers, in tal nye spilers en nye lieders ( Jacob en Martin) ,dus wie it al efkes ôfsjen foar elts. Mar dêr wie neat fan te merken,want  it wie samar 0-3 mei moaie doelpunten
fan Rutger (1) en Steven (2)! Dochs wisten de Lemsters troch de steviche verdiediging fan Tsjalling, Jeljer en keeper Rimmer te kommen sadat we
mei 1-3 de rêst yn gongen. Toen ha de mannen fan CVVO miskyn wat mear limonade hân as ùs,want se wiene de 2e helte nochal wat sterker,wertroch de stand samar gelyk wie! Jammer genoch foar ùs mocht de tsjin party op it lêtst noch in penalty meitsje om in “hands”bal,no ja,oars hie 1 fan ùs mannen
in bloednoas hân! Mar ûndanks dàt, ha Jelle, Merijn, Rimmer, Rutger, Jeljer, Tsjalling, Steven en Sytse in geweldiche wedstriid spyle, super!
Elisabeth Breeuwsma

Gorredijk F1 – SDS F1 23-0
SDS F1 krige wol in hiel dik pak op ‘e bealch yn Gorredijk. Neffens hearen en sizzen spile SDS dan ek hielendal net tsjin Gorredijk F1, mar E2. Hoe dit sa koe is ús net bekend. Soe dat echt sa wêze?

SDS F3 – CVVO F6  5-1
De mannen wiene bliid dat sy wer in wedstriid spielje koene en dat die dan ek bliken want nei in pear minuten hong er der al yn. Dat soarge fansels foar in stikje extra motifaasje sadat it mei de rêst al 4-0 stie. De coach fan CVVO hie yn de rêst in donderspeach holden want sy kamen yn de 2e helte in stik better foar it ljocht. In oare keeper en trije man yn’e spits levere harren noch in goal op. SDS makke der ek noch ien mar hie wol folsleine kânsen op mear goals maar dy kamen der net. Fan’e wike mar wat ekstra tiid besteegje oan de ôfronding op’e goal. (goals makke troch, Wiltsje, Giel, Gerben, Sjors en Ytsen)
Karst Tamminga