Seleksjes sneon 4-9

Weppers freed 3-9
1 september 2010
Utslaggen sneon 4-9
3 september 2010

Sneon giet it wer echt los. De lieders fan de seniorenalvetallen litte ús witte dat se it mei de folgende spilers dwaan geane.

Heerenveense Boys 1- SDS 1
12.30 fuort
14.30 fuotbalje
Ewout, Erik, Feite, Jacob, Jildert, Hendrik, Tsjipke, Arjan, Mark, Henk, Harm, Redmar, Andries, Jacob en Jaap.

SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 2
11.30 der wêze
12.30 fuotbalje
Sytze, Wytze, Arjen, Jort, Marten, Dennis, Jan Simon, Syb, Anne, Robert, Willem, Stephan, Sjoerd R. en Elger.

NOK 2 – SDS 3 – Utsteld nei moandei
18.45 fuort
20.00 fuotbalje
Christiaan P, Willem, Eeltje, Sjoerd R, Ralph, Hendrik E, Jentsje, Pieter, Bote, Stefan, Bauke, Jelte P. en Sjoerd van B.
Wa’t net kine ôfbelje bij Jan 06-28068051 of Sjoerd 06-48713325

SDS 4 – Delfstrahuizen 4
16.00 der wêze
16.30 fuotbalje
Harm Jan, Doede, Christiaan, Bote, Jelte, Lieuwe J, Johan, Rudy, Bas, Gerlof, Jeroen, Fran sPieter, Willem, Ronny

SDS 5 – CVVO 6
14.00 der wêze
14.30 fuotbalje
Pieter, Bote, Ids, Bertus, Harm A, Tjeerd, Auke, Christiaan, Aant, Klaas, Boudewijn, Lieuwe, Jacob, Ype, Jappie

SDS 6 – Zeerobben 5
16.00 der wêze
16.30 fuotbalje
Sjoerd, Bauke, Eeltje, Hendrik E, Bram vB, Ids, Gert Jan, Stytse, Pytrik, Martijn, Doede, Bram S

SDS DA2 – SDS DA1
Seleksje SDS DA2:
11.45 oere yn ‘e box
12.30 oere fuotballe
Amarins, Anke, Anna Marijke, Antje, Baukje Wytske, Chrissi, Geertje, Hotske, Janneke (2e helft), Margriet, Sjoukje, Susan, Tineke en Tsjerkje.