Utslaggen sneon 16-10

Weppers freed 15-10
15 oktober 2010
Weppers snein 17-10
16 oktober 2010

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700.

Sneontemoarn om 7.53 krije it folgjende berjocht fan de wedstriidsikretaris:
Lekker voetballen, yn Easterein giet alles troch.

    útslach
9:00 SDS E3 – ONS Sneek E4  9-3
9:00 SDS F1 – SneekWit-Zwart F2  1-3
10:00 SDS E5 – Renado/VVI E6  4-2
10:00 SDS F4 – Workum F6  1-1
10:55 SDS B1 – Blauwhuis B1  1-2
11:15 SDS D3 – Nieuweschoot D2  0-15
11:15 SDS D4 – AVC D2  1-2
12:30 SDS 3 – Franeker SC 2  4-0
14:30 SDS A1 – S.C. Stiens A1  5-4
14:30 SDS 6 – S.C. Stiens 5  1-4
9:00 Heeg C1 – SDS C1  1-2
9:00 Makkum D2 – SDS D2  4-3
9:00 Scharnegoutum’70 E4 – SDS E4  0-2
10:15 Wolvega FC D1 – SDS D1  6-1
11:15 JV Bolsward F5 – SDS F3  0-2
11:30 Mulier DA2 – SDS DA1  3-3
11:00 Oldeboorn C1 – SDS C2  9-2
11:00 RES E1 – SDS E1  6-0
12:00 Blauw Wit ’34 2 – SDS 2  0-2
12:00 Heerenveen F5 – SDS F2  11-0
14:30 BCV 1 – SDS 1  2-2
14:30 Zeerobben DA1 – SDS DA2  10-0

BCV 1 – SDS 1      2-2
It is 2-2 wurden. De berjochten dy’t wij op lêst fan de wedstriid krigen wiisden op in soad spanning. Tsjipke Klaas brocht SDS op 0-1 en it skynt dat krekt foar tiid Jildert Hylkema de 2-2 oantekene.

Blauw Wit 2 – SDS 2
Een wedstrijd waarbij de omstandigheden veel invloed hadden op het spel. Desondanks bleef het bij rust 0-0. in de tweede helft met wind in de rug trokken wij de overwinning naar ons toe. ik denk ook wel een terechte uitslag. hulde voor de spelers. Doelpunten Grietzen Broersma en Gerrit Flisijn.
Johan

SDS 3 – sc Franeker 2
Pieter Kamstra wie de man. Hij makke trije doelpunten. Bote skoarde ek ien kear. Neffens koach Jan stie it gewoan goed.

SDS 6 – sc Stiens 5      1-4
It doelpunt wie fan Johan Postma. De “aldsjes” fan Sc Stiens wûnen op routine.

SDS A1 – sc Stiens A1    5-4
Bij it skoft wie it 1-3, mar SDS kaam sterk werom. 4-3 foar, 4-4 mar dochs noch 5-4. Doelpunten fan Ayanle 3 , Martin en ………….

Mulier Da1 – SDS Da2       3-3
“Wij sleepten der noch in puntsje út” sei lieder Pieter Veenje. Hij wie net tefreden oer de earste helte mar seach it yn de twadde helte folle better wurden. Doelpunten wiene der fan Jitske Plantinga en Amarins Tjalsma út in strafskop. De oare wie in eedeetje.

Zeerobben Da1 – SDS Da2
De earste helte gie it best ! mar 2-0 efter mar it hie ek wol 2-2 weze kinnen.
nei de thee is der ergens wat mis gien want we stiene samar mei 6-0 efter en nei 90 minuten wie it 10-0
Feike
-Da2 is juster mei 10-0 ynmakke.
Dubbele sifers jammer genoch.
Yn de rest stiene we 2 doelpunten efter.
We hiene der noch fertrouen yn.
Nei de rest wiene we de trie hielendal kwyt, we spilen net goed,
en slagge it net mear.
Gau ferjitte, takom wike tsjin Makkum hoopje we trije punten te krijen.
Anke


Wolvega D1 – SDS D1
Hoewel SDS zeker niet de mindere ploeg was, keerden we vanmorgen met lege handen terug uit Wolvega. Zowel voor als na de pauze werd er goed gecombineerd en ontbrak het aan een afmaker. De inzet van de boys  was wel weer prima. Het kan niet anders of we gaan echt punten pakken de komende weken.
Tjerk

Makkum D2 – SDS D2    4 – 3 
Vandaag heeft SDS D2 nipt verloren van Makkum D2 in een spannende wedstrijd waren de teams aan elkaar gewaagd.
In de eerste helft nam SDS al na 8 minuten brutaal de leiding door een fraai doelpunt van Menno redelijk snel kwam Makkum de gelijkmaker,maar net voor het rustsignaal maakte Jorrit een mooi doelpunt en zo gingen we met 2-1 voorsprong de rust in.
De tweede helft moesten we een paar omzettingen doen , onze voorstopper was geblesseerd en doordat we maar 1 wissel hadden ging de voorstoppper wiebe op goal en Niels onze keeper werd veldspeler.
Al vrij snel maakte Makkum de gelijkmaker, dat was van korte duur want Jorrit wist voor de tweede keer de keeper va Makkum te passeren echter dit was van korte duur want binnen een minuut stond het weer gelijk.
Het bleef dan ook spannend , SDS kreeg nog een penalty maar die ging helaas net over .
Met een corner stuite de bal ongelukkig via de rug van de keeper in de goal van SDS .
Ondanks het nipte verlies werd er leuk gevoetbald en we wisten eindelijk eens te scoren. 
Willem H

R.E.S E1 – S.D.S. E1
We hebben vandaag jammer genoeg verloren.
De eerste helft ging het best wel goed, maar door de snelle aanvallers
van R.E.S. en de goeie verdedeging kwamen we 1 nul achter.
Soms waren ze een beetje mietjes, want ze kwamen vaak naar de grond toe.
De tweede helft waren we een beetje uitgeput, want toen kregen we 4 goals tegen. er was ook een uit twee vrije trappen, de eerste hield de muur hem tegen, maar de tweede keer ging
hij er in.                       Wierd Hofstra

DS E3 – ONS E4
It like wol of wie der sprake fan ûnderskatting. Sij hast ûnderoan en SDS boppeoan. Wol foarkomme, mar ONS kaam lâns side. wer foar komme en wer makke ONS gelyk. De rêststân wie 4-2 mar it koe better. En dat waard it. Yn de twadde helte prachtige oanfallen, goed oerspile en skotten krekt neist, tsjin de keeper oan, tsjin de latte en 5 kear rekke. ONS makke der ek noch ien en sa kaam der 9-3 op papier. En de doelpunten? De iene wie noch moaier as oare. Der sit skot yn dizze ploech. Prima dien jonges. (aant)

SDS E 5 – Renado/VVI E 6        4-2
“Wat hasto goed keept” seine de fjildspilers gelyk nei ôfrin tsjin Rimmer Kamstra. En dêrmei wie in hiel soad sein. En troch dat geweldige keepen fan Rimmer, waarden de oaren stimuleard. “Wij kinne net ferlieze mei sa’n keeper,” tochten se. En se striden foar alle meters en fuotballen harren út de naad. It wie lang 2-2 en út twa útfallen skoarde E5. In prachtige oerwinning, dy’t se fierden as team.