Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
7 september 2006
Wepperkes -sneon-
8 september 2006

It programma fan 9 septimber sjocht er sa út.

útslach
14:30 SDS 1 – Broekster Boys 1  2-1
12:15 SDS 3 – QVC 2  4-2
14:30 SDS 4 – Zeerobben 3  2-6
12:45 SDS 5 – Leeuwarder Zwaluwen 11  1-1
16:15 SDS 6 – VOG 2  tiisdei
10:30 SDS C1 – Rood Geel C2  5-3
9:00 SDS D1 – IJVC D1  3-4
9:00 SDS E1 – Workum E1  0-3
10:30 SDS F1 – ONS Sneek F1  1-2
10:00 SDS F3 – Scharnegoutum’70 F3  9-0
   
12:15 Heerenveense Boys 2 – SDS 2  3-2
14:30 Makkum A1 – SDS A1  1-7
11:00 Makkum B1 – SDS B1  0-9
11:00 SneekWitZwart B2 – SDS B2  0-8
9:00 Frisia D4 – SDS D2  1-1
10:15 Heerenveen E3 – SDS E2  
10:00 Franeker SC E7 – SDS E3  8-2
9:00 JV Bolsward E5 – SDS E4  0-18
12:00 Franeker SC F5 – SDS F2  2-8
13:00 Franeker SC F7 – SDS F4  0-3

SDS 1 – Broekster Boys 1   2-1
In matige earste helte mei in  pear goeie kânsen foar SDS. Broekster Boys kaam lykwols op 0-1.  Dirk Yde Sjaarda kaam der yn de twadde helte yn en dat broch “swung’ . Earst in moaie oanfal oer lofts, mei Kees en Henk as tarieders en Tsjalling Sikma as ôfmakker. Dêrnei Dirk Yde mei in goeie aksje en  Tsjipke Klaas dy’t it prima ôfmakke. SDS fersomme it ôf te meitsjen want der wiene hiele goeie kânsen.

Heerenveense Boys 3 – SDS 2      3-2
Doelpunten fan  Willem en Pieter

SDS 3 – QVC 2    4-2
Doelpunten wiene der fan Gerlof Veldstra , Durk de Jong (2) en Jan Stenekes.

SDS 4 – Zeerobben 3      2-6
Twa doelpunten wiene der fan Bas de Haan, dy’t gewoanwei yn  SDS 6 fuotballet.

SDS 5 – Leeuwarder Zwaluwen 11       1-1
In oanfal oer in protte skiven is soms moai. In oanfal oer in pear skiven kin ek moai wêze. Tjeerd, Roel en Ype as ôfmakker.

Makkum A 1 – SDS A1    1-7
Yn de bekerstriid wie Makkum te sterk, mar no net. Mar leafst
sân kear skoarde SDS. Jelmer Posthumus (3) , Vitor (2) Ralph en Feiko skoorden. Oh ja, Paul hie in assist op Feiko!

Wij wolle de útslaggen fan alle wedstriden  graach fermelde. Foar útwedstriden is dat noch wolris in probleem.
Dus in fersyk oan lieders (of oaren) om ek de útslach op it boerd yn de kantine te fermelden of ús te mailen. Dat kin nei
dit adres.