Utslaggen 6 maaie 2006

Sân wepperkes
5 mei 2006
Wepperkes -sneon-
5 mei 2006

Holwierde 1 – SDS 1
Jappie Wijnia stie ûnder de latte. Hij wie de útblinker. SDS ferlear mei 4-2. Doelpunten wiene der fan Floris Hiemstra en Skelte Anema. En dizze lêste gie út syn bol want it wie syn earste doelpunt yn de earste klasse.

SDS 2- Genemuiden 3
Sij wûnen mei 2-4 fan Genemuiden 3. Beide helten einigen yn 1-2. Gerlof skoorde twa kear en Sjoerd en Willem beide ien kear.

SDS 3 – Rijperkerk 2     
Sij fuotballen  in spannende wedstryd.. Mei 0-2 efter en dochs noch in 4-4 der útslepe dat stimde ta tefredenheid.
Doelpunten wiene der fan Arnold, Jentsje, Anco en Wichard. Jan (Clarence) Stenekes miste in strafskop.

SDS 5 – Zeerobben 4
SDS 5 spile hielendal net sa min. Dochs stiene se mei 0-3 efter bij it skoft. Nei de tee krige SDS in protte prachtige kânsen, mar helaas waard er net skoord. 0-3 bleau de einstân.

SDS A1 – Heerenveense Boys
In gutte en dus terjochte oerwinning fan A1. SDS skoorde 9 kear. Jelmer (3) , Feiko (3) , Paul, Redmar en Jildert wiene de doelpuntenmakkers 

Joure A3 – SDS A2
In super gelykspul: 5-5. Doelpuntenmakkers wiene Ids de Boer (2) Sytze Koostra(2) en Jelmer vd Valk

Jv Bolsward B1 – SDS B1
In prima wedstryd neffens lieder  Tamme de Boer. De einstân wie 1-1. Feiko Broersma dy’t normaal bij de A’s fuotballet, skoorde it ienige SDS doelpunt

 

    útslach
12:30 SDS 3 – Rijperkerk 2  4-4
12:45 SDS 4 – Lions’66 2  g.n.t.
14:30 SDS 5 – Zeerobben 4  0-3
14:30 SDS A1 – Heerenveense Boys A2  9-1
10:45 SDS D1 – Drachtster Boys D2  3-2
9:00 SDS D2 – Sparta’59 D1  0-15
9:00 SDS E1 – Franeker SC E2  1-5
9:00 SDS E2 – Dronrijp E2  6-0
10:00 SDS F1 – RES F1 g.n.t.
10:00 SDS F3 – Hielpen F1  
14:30 Holwierde 1 – SDS 1  4-2
14:30 Genemuiden SC 3 – SDS 2  2-4
13:45 Joure SC A3 – SDS A2  5-5
10:30 JV Bolsward B2 – SDS B1  1-1
11:00 Scharnegoutum’70 C1 – SDS C1  g.n.t.
10:00 Read Swart C1 – SDS C2  
11:15 Joure SC D6 – SDS D3  0-6
9:30 Sparta’59 E2 – SDS E4  
9:00 RES F2 – SDS F2  8-1
9:30 Arum F2 – SDS F4  

Witte jim noch in útslach, mail it ús.