Utslaggen 3-9 en sa

Seleksjes 3-9
2 september 2011
De nije SDS League!
4 september 2011

It is hjoed bekerje, oefenje en de kompetysje giet wer los. De folgjende wedstriden steane foar hjoed op it programma:
Programma sneon
12:30 SDS 4 – Nijland 3             1-3
14:00 SDS 2 – ONS Sneek 3      2-5
14:30 SDS 3 – CVVO 3 (oefen)   2-2
9:00 Harlingen C1 – SDS C1       4-19
10:00 Franeker SC E1 – SDS E1  5-1
11:00 Mulier DA1 – SDS DA1       5-0
14:00 Oosterlittens A1 – SDS A1 4-1
14:30 BCV 1 – SDS 1                 4-1
10:30 Rood Geel D1 – SDS D1     9-0
Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700 

BCV 1 – SDS 1    4-1
Al yn de earste of twadde minút kaam SDS foar troch Jacob van Wieren. It waard úteinlik 4-1 neidat it 20 minuten foar tiid noch 1-1 wie. It is ús net bekend at dat terjochte, fertsjinne of flatteard wie.
 

SDS 2 – ONS 3 2-5
SDS 2 starte goed mei de 1-0 fan Ayanle en sels hast de 2-0. In lyts foutsje soarge foar de 1-1 en spitich genôch waard it krekt foar de rêst ek noch 1-2. Yn de twadde helte like it dien nei de 1-3 en 1-4, mar mei in knappe folly makke Feite der 2-4 fan. It wie dat Tseard de Vries(makke syn debút by it 2e), Willem en Johan net goed genôch mikten allinnich foar de keeper, want oars hie der miskien noch wol in puntsje yn sitten. ONS wûn úteinlik dochs wol terjochte mei 2-5.

SDS 3 – CVVO 3    2-2
Assisten fan Remco en noch ien en twa doelpunten fan Pieter.

SDS 4 – Nijland 3     1-3
Doelpunt fan Broer Jacob Greijdanus.

Harlingen C1 – SDS C1 4 – 19
Een echt doelpuntenfestifal tegen de Ouwe Seunen, geinspireerd door het grote Oranje. Het liep voetballend gewoon goed bij C1. Mooie combi’s werden eenvoudig of oogstrelend afgerond. Lekker voor het zelfvertrouwen van iedereen. De eerste de beste aanval was meteen raak, maar de ouwe scheidsrechterseun zag duidelijk buitenspel. Wij niet, maar het volgende kwartier was er geen houen meer aan: 9-2 bij rust. Na de rust kwamen er nog tien bij, je zou kunnen zeggen ondanks de omzettingen in de achterhoede, of dankzij natuurlijk! Op zich leuk voor het team, maar qua teamontwikkeling in technisch/tactisch opzicht schieten we hier weinig mee op. Oftewel: het is ook nooit goed! Het publiek heeft in ieder geval genoten.
Tjerk

HOGE NOOD. 
Voor het fluiten op zaterdagmorgen zijn er nagenoeg geen scheidsrechters meer beschikbaar.
WIE-O-WIE durft het aan om zaterdagmorgen vanaf 9:00 de F of E pupillen te fluiten.
Het mooiste zou zijn dat je ieder zaterdag kan, maar om de week zou ook al mooi zijn.
Ben je minimaal 16 jaar, ga je graag met kinderen om, en heb je een sportief overwicht dan ben jij de man of vrouw die we zoeken. 
Voor informatie(want er is veel mogelijk) en aanmelden kan je terrecht bij Andre Vink 333134 of famvink@ziggo.nl of 06-25497928 
Alvast bedankt

SDS League

De nije formulieren foar de SDS League binne klear. Jim kinne se hjir op de webside fine. Ek sille se fannemiddei wol yn de kantine te krijen wêze by ien fan de wepmasters.
Graach jim team ynleverje foar nije wike sneon 19.00 sadat wy gau los kinne. 

Rûnom Easterein 2011
Set it alfêst yn’e aginda! Snein 9 oktober fynt Rûnom Easterein plak. Mear ynformaasje folget ynkoarten!
Ut namme fan de organisaasje