De nije SDS League!

Utslaggen 3-9 en sa
2 september 2011
Weppers snein 4-9
4 september 2011

Jim kinne hjir wer alles fine oer de earste helte fan de
SDS League 2011-2012.

De nije spilerslist is der wer
(klik 
hjir). 

De útlis en puntentelling en sa foar de earste helte fan it seizoen 2011/2012 kinne jim 
hjir fine.
Jim team moat ynlevere wurde foar
sneon 10 septimber om 19.00!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan
Competitiemanager.nl)


As je oan de earste helte meiien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.
 
De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en hinget der yn ‘e fuotbalkantine.

 

Hjir kinne jim it formulier fine:
hspace=0
    
*Spilerslist SDS League

(dit formulier leit ek yn de kantine of is te krijen
by Willem Wijnia)

Sjoch
hjir foar û.o. de spulrigels.