Utslaggen 3-11-2007

Seleksjes 3 novimber
1 november 2007
Wepperkes -snein-
3 november 2007

Understeand de útslaggen fan sneon. Hawwe jim in koart ferslach, bijsûnderheden en doelpuntenmakkers dan stelle wy it tige op priis dat jim ús maile.
Mail it nei
dizze adressen.

    útslach
12:45 SDS 3 -Trynwaldster Boys 2  5-1
12:45 SDS 4 – Mulier 4  4-3
14:30 SDS 5  – Tzum 3  4-0
14:30 SDS A1 – Makkum A1  3-2
10:15 SDS B1 – Wykels Hallum B1  2-4
9:00 SDS D1 – Frisia D3  5-1
9:00 SDS E1 – RES E1  1-3
9:00 SDS E2 – Franeker SC E3  0-9
10:00 SDS F1 – LSC 1890 F3  10-0
10:00 SDS F3 – Rood Geel F5  6-4
14:30 Balk 1 (zat) – SDS 1 (zat)  2-3
12:00 Balk 2 (zat) – SDS 2 (zat)  3-1
12:00 Lemmer C1 – SDS C1  2-9
12:30 LSC 1890 C4 – SDS C2  3-1
10:30 Franeker SC D3 – SDS D2  14-0
13:30 Oosterlittens DA1 – SDS DAJ  8-0
10:00 TOP’63 E1 – SDS E3  3-2
12:30 Terschelling E2 – SDS E4  
9:00 Tzum F1 – SDS F2  0-3

By de wedstriden:

Balk 1 – SDS 1 – 2-3
In knappe oerwinning fan SDS hjoed. Yn de earste helte like it der net op dat SDS winne soe. Balk kaam mei 1-0 foar, al hie SDS krekt derfoar noch op de latte sjitten. Tsjalling Sikma makke foar de rêst noch de 1-1 en ondanks dat Balk better wie sjitte SDS noch in kear op de latte.
De twadde helte waard echt leuk. Kansen oan beide kanten en mei nammen foar de SDS-spitsen. Sy koenen de bal der mar net yn krije. It wie Hendrik de Jong dy ’t úteinlik dochs 2 kear knap skoorde mei de kop. Yn de lêste minút waard it noch 2-3 mar doe koe der neat mear gebeure.

Balk 2 – SDS 2 3-1
In knappe goal fan Hjalmar Ruiter koe net foarkomme dat SDS 2 mei 3-1 ferlear. De earste 10 minuten wienen foar SDS, mar dernei wie it oer. It hichtepunt(en meiiens djiptepunt) wie de eigen goal fan SDS dy ’t de earste priis krije soe by De Leukste Thuis. Jammer genôch levert dit gjin punten op.

SDS 3 – Trynwâldster Boys 2   5-1
Bij it skoft wie it 1-0 (assist Wichard – doelpunt Gerrit Flisijn) mar lieder Jappie wie net tefreden. Hij sette gelyk trije wiksels yn en dat die fertuten. De gasten sette wol oan mar SDS kounterde hiel fluch nei in grutte foarsprong. Remco Bervoets, Stefan van Krimpen, Bote Strikwerda en Jeroen Wagenaar skoarden de doelpunten.
Bauke Dijkstra skoarde sa as gewoanlik wer hast.

SDS 4 – Mulier 4   4-3
In reedlik gelyk opgeande striid. Mar SDS 4 hat Gearard Posthumus. Hij skoarde 4 kear. Peiter groenveld keepte en hij die dat goed. PvP hie fanne wike op e trainign al oefene op eigen doelpunten skoare: yn dizze wedstryd die hij it ek.

SDS 5 – Tzum 3    4-0
Ferline jier ferlear SDS 5 twa kear fan Tzum. Dat moast oars. Lieder Durk sette de b oel foar de tiid op skerp en dat resultearre yn in 2-0 rêststân en in 4-0 einstân. Doelpunten wiene der fan Ype T., Klaas V, Tiemen V en Eddy de B.

SDS A 1- Makkum A 1    3-2
In swierbefochten oerwinning. 0-1 efter, mar 3-1 foar. Doelpunten fan Feiko B , Freek T., en Sytze K.

SDS B1 – Wikels Hallum B1
We ha mei 2-4 (1-2) fan Wykels Hallum ferlern en steane op it 1 nei lêste plak mei 0 punten.
Wer lei it hjoed (wierskynlik) oan?
 te let op bêd foar in grut oantal (tarieding!);
 1e helte gjin útstrieling (ynset, winne wolle!);
 It woe by guon gewoan net (kin gebeure…);
 We skoare net (inoar brûke en doarre!)
 We sitte yn it “f…..hoekje”…
Mar, we sette nei de wedstriid de knop om. Nei de teloarstelling de holle wer omheech!
Wat sille beleve! Sneon wachtet Makkum yn Makkum. We geane der WER foar. Nea opjaan!
Dan it echte ferlies hjoed. Gerrit Jan Veenendaal rekke hjoed blessearre. Yn in spurt grypte hy nei de ljisk. Hy koe net fierder. We ha him en de âlders oanrieden om dochs efkes nei de húsdokter ta te gean. Dat wie mar goed ek.  Gerrit hat in spierke by de oanhechting yn de ljisk. Dat betsjut in 7-9 wike net sporte. We winskje him sterkte en betterskip!  It ferslach fan de wedstriid.
(Klaas)

Lemmer C1 – SDS C1 2-9
Bijgaand even verslagje van C1.
Zaterdag 3 november, Lemmer uit, altijd lastig?
Gezien de stand in de competitie moet het mogelijk zijn de drie punten mee naar Easterein te nemen. Van het team zijnJan Friso en Tjeerd niet inzetbaar. Op de wissel beginnen Eddy en Marcus, de overige 11 in het veld en om 12.00 uur fluit de arbiter voor het startsignaal.
De start van de wedstrijd is duidelijk voor SDS, een 0-1 voorsprong (Martin) is dan ook terecht. Hierna komt een fase waarin het team het wat te gemakkelijk lijkt op te vatten. Lemmer komt op 2-1 voorsprong, beide keren ziet het er in de verdediging niet echt goed uit. Het tweede doelpunt is volgens SDS – aanhangers uit een buitenspel – situatie, echter de scheidsrechter wil of kan hier niet voor fluiten.De achterstand is wel het sein om de touwtjes wat strakker in handen te nemen, SDS gaat met een 2-4 voorsprong de rust in (Jan 2x). Om iedereen aan zoveel mogelijk speelminuten te laten komen, komen Marcus en Eddy er in voor Ayanle en Feiko.Na rust lijkt Lemmer er niet meer in te geloven, maar zit SDS ook goed in de wedstrijd en wordt er gecontroleerd gespeeld. Een beetje coachen voor de wedstrijd komt er dan ook uit: rust, overzicht en samenspel. Met nog vijf goals (Stefan 3, Kristian en Martin) komt de eindstand 2-9 winst op het scorebord.Lemmer ziet nog wel kans om een aantal keren via de counter gevaarlijk te worden. Door ver voor de goal te keepen weet Bart hen echter op de 2 te houden……Mag nog wel vermeld worden dat de Lemster keeper geweldige reddingen heeft verricht. Dat de dubbele cijfers voor SDS niet op het wedstrijdformulier kwamen is aan hem te danken, dat heeft hij weten te voorkomen……

Volgende week staat om 10.15 uur IJVC C1 thuis op het programma, eens zien of SDS de titelkoers vast kan houden….
 
Groet, ‘persagent’ C1

Tzum F3 – SDS F2 0-3
De mannen van F2 waren vandaag erg gelukkig met hun winst! Nadat Jitte binnen 5 minuten de eerste goal maakte, scoorde Peter enkele minuten daarna nummer 2. Ook het derde goal werd door Peter in de eerste helft gemaakt. Na de rust konden de mannen de stand op het scorebord vasthouden en dat betekende sinds lange tijd eindelijk weer een welverdiende overwinning!!! (moarn in moaie foto hjir op de side)