Seleksjes 3 novimber

Wepperkes -freed-
1 november 2007
Utslaggen 3-11-2007
2 november 2007

Trije seniore alvetallen moatte thús en twa sette ôf nei Balk. Dit binne de selesksjes dy’t it dwaan moatte.

Balk 1 – SDS 1     14.30 oere  (fuort  12.45  )
Skelte, Erik, Jacob, Tsjeard, Floris, Jildert, Hendrik, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Henk, Tjalling, Anne, Jaap 

Balk 2 – SDS 2     12.00 oere (fuort 10.15 )
Geert, Feite, Kasper, Wesley, Redmar, Dennis, Andrew, Jan Simon, Pieter, Donny, Syb, , Sybren, Paul, Hjalmar 

SDS 3 – Trynwâldster Boys 2  12.45 oere    (der wêze 11.26)
Korné, Bauke, Marten, Gerrit F., Stefan, Arjen, Bote, Ralph, Remco, Wichard, Pytrik, Jentsje, Jan, Jeroen

SDS 4 – Mulier 4   12.45 oere  (der wêze 12.15)
Steffen, Erwin, Lieuwe, Ivo, Pieter, Romke, Jacob Sjirk, Rinse, Gearard, Coen, PvP, Willem, Tiemen, Bas vdW.

SDS 5 – Tsjom 3   14.30 oere (der wêze 14.00)
Jaap, Eddy, Ids, Bertus, Ype B., Harm Auke, Tjeerd, Sipke, Aant, Durk, Ype T., Klaas V.

De folgende  32 spilers dogge sneon net mei:

Dirk (earm)
Mark (Sweedse froulju fersiere)
Dirk Yde (backpakke)

Robert S (búk)
Harm (foet)

Douwe (knibbel)

Jeroen (knibbel)
Robert H. (knibbel)

Sjoerd R. (winkelje)

Sjoerd v B (mysterieuze boppefoetblessure)
Willem (komt mei in kût-smoes)

Jos (fytsljochtsjes kontroleare)
Jelte (gjin idee)
Anco (drabbelkoeken bakke)
Frank (jarje)
Gerlof (Turkse les)
Jappie (meniskus blessure)
Gerrit H (top Secret)
Christiaan (bij inoar klusse)
Rudy (thús klusse)
Gerlof (op killerskursus)
Johan (blessure)
Bas (sporthússintrum)
Jelle (klusse yn it bosk)
Trienus (knibbel)
Stoffel (jaaie)
Jacob (blêden faaie)
Piet (yn ‘e rêch)
Roel (bearerin)
Klaas M. (knibbel)
Gerrit T (blessure)
Folkert Rients ()