Evenementen in december 2022

Seleksjes sneon 18-8
17 augustus 2007
Wepperkes -snein-
18 augustus 2007

It programma fan sneon 18 augustus sjocht er sa út. It binne allegear bekerwedstriden.
Wij stelle it tige op priis dat útslaggen, doelpuntenmakkers en oare opmerklike feiten efkes mail;d wurde.
Dat kin nei dizze adressen

      útslach
18-8-2007 19:00 SDS 2 (zat) – Bolswardia 2 (zat)  2-2
18-8-2007 15:00 SDS A1 – Franeker SC A1  1-5
18-8-2007 10:15 SDS B1 – Frisia B1  0-23
18-8-2007 14:30 Blauw Wit ’34 1 – SDS 1 (zat)  0-2
18-8-2007 14:30 Franeker SC 5 (zat) – SDS 3 (zat)  g.n.t.
18-8-2007 11:15 Minnertsga C1 – SDS C1  2-6
18-8-2007 9:30 Makkum D1 – SDS D1  2-1
18-8-2007 10:00 Mulier E1 – SDS E1  
18-8-2007 10:00 Makkum F1 – SDS F1  2-3

Bij de wedstriden

Blauw Wit 1 – SDS 1
Tsjin 1ste klasser Blauw Wit sette SDS in prima wedstryd del. It begjin wie wat unwennich, ek al omdat ferskillende minsken op ungewoane posysjes stien. Mar nei in 20 minuten kaam SDS hieltyd mear bij it Blauw Wit doel en dat resultearre binnen in minut as wat yn twa doelpunten. Earst wie it Hendrik dy’t knoeien fan de keeper ofstrafte en dernei makke Robert twa nul nei in goeie oanfal oer lofts en goed trochsetten fan Hendrik.
SDS fielde dat dit te halden wie en undanks it feit dat Blauw Wit nei it skoft wat mear oan de bal wie hold SDS maklik stan. Der kamen sels noch grutte kansen foar SDS. In grut kompliment oan dizze ploech wer’t Feiko, Jelmer, Arjen en Jildert de jonkjes wiene.

SDS 2- Bolswardia 2
Utslach: 2-2; by de rêst 1-2; 2-2 troch Syb Overal.

Minnertsgea C1 – SDS C1 2-6
 Ayanle Ismail Barkat wie bij SDS C1 doeltreffend. Hij makke de 0-1 de 2-3 en de 2-6. Der tusken troch skoarden Jan de Boer (2) en Martin Rienstra ek noch.

Makkum F 1 – SDS F1    2-3

Het was een leuke eerste wedstrijd in F1 en ik heb geskoort en Mathijs had geskoort en Yward had geskoort.
En Gershom was sportief en Inne en Niels waren hele goede keepers en Jelmer en Sybren  die gongen der ook tegen aan en het was niet zoon moeilijk tiem maar ze hebben wel twee geskoort dus we hebben met 2-3 gewonnen en we moesten tegen Makkum F1.
Geschreven door Idsert Wijnja
 

Programma nije wike

tiisdei     útslach
21-8-2007 18:45 SDS 1 (zat) – Trynwalden 1  
21-8-2007 18:45 SDS 3 (zat) – AVC 2 (zat)  
Woansdei  
22-8-2007 18:45 SDS C1 – Berlikum SC C1  
22-8-2007 18:30 SDS E1 – Makkum E1  
21-8-2007 18:45 ONS Sneek 2 (zat) – SDS 2 (zat)  
Woansdei  
22-8-2007 18:45 Makkum A1 – SDS A1  
22-8-2007 18:45 GAVC B1 – SDS B1