Utslagen sneon 19-3

Weppers freed 18-3
17 maart 2016
Weppers moandei 21-3
20 maart 2016

Mochten jim fuotballe hawwe, mail dan de útslach, in koart ferslach, foto’s, doelpuntenmakkers, bysûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en wat ik mar nei  dizze adressen en skilje de útslach efkes troch nei de kantine: 0515-331700. 
Twitterje @ff_sds mei fansels ek!
Graach sels!

09:00 SDS E3 ONS Boso Sneek E3  2-3
09:00 SDS E4 Oeverzwaluwen E3  2-1
09:00 SDS MC1 S.C. Stiens MC1  2-1
10:00 SDS F1 Scharnegoutum’70 F1  1-3
10:00 SDS F4 Balk F3  1-4
10:30 SDS B1 Oudega/HJSC/Heeg B1d  2-4
10:50 SDS D2 LSC 1890 D6  1-4
12:05 SDS MD1 Beetgum MD1  5-2
12:15 SDS 4 CVO 2  g.n.t
12:15 Minileaque    
14:30 SDS 2 Heerenveense Boys 3  6-0
14:30 SDS 3 SC Bolsward 4  3-1
09:00 Makkum C2 SDS C3  3-6
09:00 SC Bolsward C2d SDS C1  1-4
09:00 Beetgum D1 SDS D1  3-4
09:00 Walde De E1 SDS E2  9-2
09:00 Dronrijp/Foarut A1 SDS A1  1-2
09:00 Lemmer F2 SDS F2  
10:15 Blauwhuis E1 SDS E1  3-4
11:15 ONS Boso Sneek F3 SDS F3  0-1
15:00 Makkum 1 SDS 1  5-0

Makkum 1 – SDS 1 5-0
SDS wie de earste 25 minuten better, mar slagge der net yn om te skoren. Nei de 1-0 en al gau de 2-0 like de wedstryd spile al hie SDS krekt nei rêst kans op de 2-1. Nei de 3-0 wie it hielendal dien en mei SDS harren rjochtsje op de folgende wedstryd; Waterpoort Boys út. Kommende sneon om 14.30 oere.

SDS 2 – Heerenveense Boys 3 6-0
Na de nederlaag van vorige week moesten de puntjes weer even op de i gezet worden, met deze groep spelers moeten we in deze competitie toch echt mee draaien bovenin, oke, er steken 2 teams bovenuit, maar daarna moeten we toch echt in staat zijn om derde of vierde te worden, maar door de terechte nederlaag van vorige week zakten we naar plek 5.
Het feit dat we erg moesten improviseren in met name de achterhoede door wintersport, afstaan aan het 1e en blessures sprak niet in ons voordeel, en dan kom je soms op een plek wat niet “je favoriete positie” is, maar super ingevuld door iedereen! 
Vandaag stond de thuiswedstrijd tegen Heerenveense boys 3 op het programma. Dit intro heeft vele malen langer geduurd dan dat het duurde voordat we onze eerste goal maakte. Vanaf de aftrap werd Wietse weggestuurd, die de achterlijn haalt, voorzet, de verdediging van HB werkt de bal niet goed weg, en Willem tikt hem binnen. We hebben niet op de secondes getimed, maar meer dan 9 a 10 kunnen het er niet geweest zijn. Vast een clubrecord bij SDS, wie ooit sneller heeft gescoord, mag dit mailen naar info@vv-sds.nl

Na 8 min een zeer goede aanval die keurig werd afgerond door Tjeerd, 2-0.
In de 32e min een zeer fraai passje van Pieter op Tjeerd, die zijn 2e maakt en onze 3e. HB geloofde er vanaf dat moment niet meer echt in, en door het afstaan van hun betere spelers konden ze ook niet veel meer dan “tegenhouden” en het werd een wat eenzijdige wedstrijd.
In de 35e min gooit Wietse de wedstrijd helemaal op slot door een prachtige aanval af te ronden en de 4-0 te maken.
In de 2e helft was  het in de 73e min Wietse die keurig Willem in positie brengt om de 5-0 te maken en in de 75e min geeft Gerrit een werkelijk prachtige steekbal op Wietse die de 6-0 maakt.
Een groot compliment voor de hele ploeg, de “rug goed gerecht” na vorige week, werkelijk niks weggegeven achterin, gedisciplineerd gevoetbald, iedereen goed in de positie, klasse. 
Nu helaas 2 weken vrij en daarna de kraker tegen de grote concurrent voor plek 3 Waterpoort Boys uit!!!
Boudewijn

SDS 3 – sc Bolsward 4 3-1
Op ‘e nij in knappe oerwinning fan SDS 3. No wûnen sy mei 3-1 fan sc Bolsward 4. Henk skoorde twa kear, wêr fan ien út in prachtige frije traap, en Robert ien kear.

Dronrijp A1 – SDS A1 1-2
De moeilijke uitwedstrijd tegen Dronrijp stond op het programma. De thuiswedstrijd en makkelijke overwinning voor SDS maar Dronrijp blijft een stugge ploeg met enkele erg goede voetballers.
De wedstrijd begon al om 9 uur. SDS trad aan zonder de geblesseerde Watze Jacob. Dronrijp begon met erg veel druk naar voren en hier konden we matig onderuit voetballen. Na een minuut of 20 resulteerde dat in een terechte 1-0 voorsprong voor Dronrijp. Net onvoldoende scherpte net onvoldoende wilskracht  te weinig beweging zonder bal en zeker onvoldoende rust aan de bal.
In de rust hebben we een aantal omzettingen gedaan. De tegenvallende Pieter S moest met het eerste mee en mocht maar een helft voetballen, werd vervangen door Inne die een heel goede tweede helft speelde op verdedigende middenvelder en de sterke aanvoerder van Dronrijp volledig onzichtbaar maakte. Gerwin kwam erbij op het middelveld en hij gaf de nodige rust mn in balbezit. Almar op de rechtsbuiten gaf meer diepgang en het vertrouwen was er dat we de wedstrijd konden kantelen hiermee.  Na nog ééN grote kans van Dronrijp nam SDS steeds meer het initiatief.
In de 23 minuut een prima aanval van de kant van SDS ingeleid door een prima lange bal van Gerwin en een goede voorzet van Habtamu die uiteindelijk op de arm van een Dronrijp speler belande. Een terechte penalty gegeven door de ervaren scheidsrechter. De strafschop werd beheerst benut door Almar. SDS rook de overwinning en zette door.  Er werden bijna geen kansen meer weggegeven door de achterhoede die onder leiding van Gertjan (prima gekeept) en Martijn stond. Het middenveld kreeg steeds meer vat op het spel en de voorhoede was levensgevaarlijk. De 1-2 kon bijna niet uitblijven. Uit een prima pass van Lourens maakte Almar 5 minuten voor tijd de 1-2 door de benen van de keeper. Relatief eenvoudig konden we de laatste 5 minuten uitvoetballen en iets meer scherpte had een grotere uitslag opgeleverd. Desondanks waren we erg blij met deze overwinning die in de tweede helft zeker met heel veel wilskracht is behaald. Mooi om dat te zien.
Ook Sc Stiens won dus de afstand blijft 2 punten in het voordeel van SDS, met nog 5 wedstrijden te gaan.
Remco


SC Boalsert C2d –  SDS C1:  1-  4
Efkes Balje op freedtejun is foar Ferry en my in stikje untspanning en tariding op de wedstriid fan sneon. At je dan krekt fan te foaren te hearen krije dat der sneontemoarn trije man misse (Lars, Stan en Jopie), is fansels de stress grut. Sjoch it prachtige stikje fan Aant Hofstra oer it Efkes Baljen op de side fan SDS en ja wy wiene allebeide by it team mei it mantsje mear. En ja, it sit dan yndie yn de holle, want hoe moatte we dit no wer ha. Gelokkich woene Bartle Postma en Almar Haagsma fanut de C2 wol mei. Sneontemoarn noch in sike, Kent vd Schaar. Sa setten we dus mei 13 man of nei Boalsert. Hjoed 1 opdracht en dat wie 3 punten pakke. Dit wie beslist nedich om yn it spoar te bliuwen fan de konkurinten. It like wol at de mannen harren hjir net fan bewust wiene, want it begjin wie ferskrikkelik slap. Nei in pear minuten spyljen lei de bal dan ek al efter Mark yn it netsje. Mar de goal wurde, yn us eagen unterjochte, ofkeurt foar butenspul. In gelokje dus foar us  en  geandewei kamen we wat better yn de wedstriid. Mei de alwer sterk spyljende Sjoerd yn de spits kamen der hieltiid mear kansen. Terjochte kamen we dan ek op foarsprong troch in goal fan Merijn.  Dernei wie it ienrjochtingsferkear en efkes letter wurde de stan ferdubbele troch Sjoerd. Einliks wurde it foar rest al beslist want Steven makke de 0 – 3. Dit wie ek de reststan en einliks wie dit noch in lytse tussenstan sjoen it oantal kansen foar SDS. De twadde helte begongen we, lykas de earste helte, wer hiel slap.  Foartendaliks in hiele grutte kans foar Boalsert, mar gelokkich wurde dizze mist. It run de twadde helte net lekker, mar under oanfiering fan Wiltsje en Sander pakten we it langsamerhan wer wat better op. Healwei de twadde helte kin de snelle en goeie rjochtsbuten fan Boalsert lans us ferdiediging glippe en prachtig de 1 – 3 deryn sjitte. Unnedich wurde we dan unseker en binne it efkes hielendal kwyt. We herstelle op tiid en krije wer in hanfol 100% kansen. Jammergenoch untbrekt de skerpte foaryn en sa bliuwt it hiel lang 1 -3. Oant fiif minuten foar tiid; in prachtige aksje en assist fan Tjitse jout Sjoerd in net te missen kans, 1 – 4.  Moaie 3 punten en hjirmei dogge we noch hieltiid mei. Safolle better mar dochs wer swier befochten. Dank oan Bartle en Almar, sy ha us hjoed geweldich holpen. Bartle sa as altyd degelijk en goed en ek Almar liet sjen prima mei dwaan te kinnen mei C1.  Nye wike de kreaker yn Ljouwert tsjin mei-koprinner en direkte konkurint Leovardia.
Theo.

Efkes Balje
At in ploech in mantsje minder hat, dan komme der net fersjûne krêften boppe dy’t meastal djip ferburgen sitte. De mouwen wurde letterlik mar yn alle gefallen figuerlik opstrûpt, sûnder dat it útsprutsen wurdt troch it ûndertalteam.
Ploegen dy’t in mantsje mear ha soene harren ferdjipje moatte yn it noch net skreaune boek “Mantsje mear”. Dit boek soe spesjaal skrean wurde moatte foar it Efkes Baljen en miskien is it mar it beste dat it skreaun wurdt troch in psycholoach, want sa’t justerjûn terjochte konsteard waard: it sit yn de holle.
De fjouwer H’s wiene net te hâlden juster: Hylkema, Heerma, Hendrikus en Handige Harry. Sij hiene it boekje net nedich want sij wiene yn ûndertal en lieten neat hiel fan de fiif tsjinstanners, dy’t mei in djippe depresje nei hús ôfreizgje moasten nei twa kear ferlies.
Gelokkich barde dat net hielendal. Yn de 10 minuten neipraten wisten de winners mei bemoedigjende wurden fjouwer fan de fiif ferliezers moed yn te sprekken foar in folgjende kear. Opbeurjende wurden as: de hesjes wiene miskien net goed ferdield, jim makken moaie doelpunten, jim hiene pech en wij hiene hjoed in topdei.
It is te hoopjen dat de fiifde ferliezer dy’t gelyk fuortgie dizze klap ek te boppe komt en him betinkt dat nei rein de sinne ek wer komt.
Ta beslút: fragen wa’t diel út makken fan it boppetalteam wurde net op priis steld en kinne earnstige skea tabringe.

Aant